Průběh Kristova ukřižování vykazuje řadu značně podezřelých skutečností. Představujeme důvody, které vedou badatele ke spekulacím o tom, že Bible ve věci Kristových posledních dní nemluví pravdu. Zdá se, že Ježíšova smrt na kříži a jeho následné zmrtvýchvstání mohou být největším podvodem v dějinách víry.

Ježíš Kristus nebo také Ježíš Nazaretský (*–1 př. n. l., †–33 n. l.) – Mesiáš a Syn boží, který měl podle učení víry vykoupit hříchy lidstva vlastním životem. V poslední době se však někteří vzdělanci znalí historie a jejích souvislostí odvažují vyslovit pochybnosti o tom, zda Ježíš opravdu skonal na kříži, jak se všeobecně tvrdí. Domnívají se, že možná v den své popravy vůbec nezemřel!

Beránek boží, nebo rebel?

Všechna církevní evangelia se shodují na tom, že Ježíš Kristus byl popraven 

v Jeruzalémě v období kolem židovského svátku Pesach (Svátek nekvašených chlebů, cca konec…