Název soutěže: Silvestrovská splněná přání

Datum zahájení soutěže: 03/12/20 – 8:00:00 hod
Datum ukončení soutěže: 01/01/21 – 23:59:59 hod

Soutěží se o tyto výhry:

1x Hotovost 4 000,00 Kč
1x Hotovost 2 000,00 Kč
1x Kávovar Tchibo Mini 3 000,00 Kč
1x Tlakový hranec Tefal 4 500,00 Kč
1x Mobilní telefon Motorola 3 600,00 Kč
1x Sada nádobí Tefal 6 000,00 Kč
1x Tablet eSTAR 3 300,00 Kč
1x Vysavač Rowenta 5 700,00 Kč
1x Televizor Panasonic 4 300,00 Kč
1x Tyčový mixér 2 100,00 Kč
1x Kořenkový kolotoč SPICER CAROUSEL 1 500,00 Kč
 

 

Pravidla soutěže Silvestrovská splněná přání:

 1. Podmínkou účasti v soutěži je vyluštění a odeslání tajenky formou SMS na uvedené telefonní číslo ve tvaru určeném v těchto soutěžních pravidlech.
 2. Tajenku křížovky posílejte pomocí SMS vždy v termínu, tvaru a na číslo uvedené v každém jednotlivém titulu. Počet výher pro danou tajenku je vždy zveřejněn v příslušném tištěném titulu. Každé správné SMS odpovědi řádně doručené v rámci soutěže bude přiřazeno číslo dle pořadí, v němž soutěžní SMS zpráva soutěžícího byla zaregistrována u technického zajišťovatele soutěže, přičemž SMS zpráva s odpovědí, která byla doručena jako první, dostává pořadové číslo 1, dalším soutěžním SMS budou přiřazována kladná pořadová čísla vždy o jednotku vyšší nežli poslední registrovaná SMS se správnou odpovědí. Výherci budou určeni systémem rozdělení všech výher na základě pořadí doručených SMS zpráv dle vzorce n/počet výher, přičemž „n“ je počet všech SMS se správnou odpovědí. V případě, že výsledné číslo nebude celé číslo, zaokrouhluje se dle matematických standardů na celá čísla.

Následně se celá databáze přijatých SMS se správným zněním tajenky seřadí dle kódu požadované výhry vzestupně, dle datumu přijetí SMS. Výherce se poté vybere dle výherního pořadí v každé skupině SMS dle typu výhry, o kterou se soutěží.

Příklad: Do soutěže je zasláno 8000 SMS a vloženo 10 výher. Vzorec je 8000/10. Vyhrává tedy každá 800. SMS v pořadí v souboru SMS pro každou výhru.

 

 1. V případě, že do soutěže přijmeme méně SMS se správnou tajenkou křížovky, než je počet SMS potřebných k určení všech výherních pořadí, vyhrávají soutěžící, jejichž SMS obsahuje správnou tajenku křížovky a jejichž SMS byla přijata v pořadí u konkrétní výhry 500. Pokud do soutěže o konkrétní výhru nebude přijato potřebných 500 SMS, vyhrává SMS přijatá v pořadí jako 300. Pokud do soutěže o konkrétní výhru nebude přijato potřebných 300 SMS, vyhrává SMS přijatá v pořadí jako 100. Pokud do soutěže o konkrétní výhru nebude přijato potřebných 100 SMS, vyhrává SMS přijatá v pořadí jako 1.

 

 1. Zasláním soutěžní SMS uděluje soutěžící společnosti RF Hobby souhlas se zpracováním telefonního čísla pro účely realizace soutěže, tj. vedení soutěže, její organice a vyhodnocení. V případě výhry v SMS soutěži, bude soutěžící – výherce kontaktován formou SMS nebo telefonicky se žádostí o udání jména, příjmení a adresy, kam bude možno zaslat výhru. Pokud na SMS či telefonáty nebude do pěti pracovních dnů odpovězeno a nebudou zaslány kontaktní údaje, nárok na výhru zaniká. V případě nároku na výhru dává soutěžící – výherce svolení k uveřejnění svého jména, příjmení a obce z adresy bydliště v seznamu výherců v časopise a na webu společnosti RF Hobby. Tyto informace bude společnost RF Hobby uchovávat po dobu 3 let a nebude je předávat a poskytovat třetím stranám a nebudou používány k marketingovým účelům. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na webu společnosti RF Hobby s.r.o.
 2. Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději 30 dní od ukončení období pro zasílání tajenky pro příslušnou křížovku na www.rf-hobby.cz. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na adresu uvedenou výhercem ve výherní SMS.
 3. SMS se posílají na č. 900 10 09. Cena 1 SMS je 9 Kč vč. DPH. V každé SMS zprávě je možné zaslat vždy maximálně jednu odpověď, jeden kód a jeden výběr ceny dle zaslaného tvaru SMS.
 4. Pouze provozovatel soutěže je oprávněn závazně určit správné znění tajenky v soutěžní křížovce.

Obecná ustanovení:
1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je RF Hobby s. r. o., Bohdalecká 6/1420, Praha 10, 101 00; tel.: 420 281 090 611, e-mail: sms@rf-hobby.cz

 1. Technický servis zajišťuje ATIMARO Trading Company, s. r. o.
 2. Poskytovatelem SMS služeb je Airtoy a. s., reklamace@airtoy.cz, infolinka: 602 777 555, www.platmobilem.cz.
 3. Cena SMS je 9 Kč včetně DPH.
 4. Účastníkem soutěže je považovaná osoba užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána SMS. Svojí účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, ze kterého odesílá SMS.
 5. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RF Hobby s. r. o. a spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká i v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 6. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou. Kompletní znění pravidel je uloženo u provozovatele soutěže a zveřejněno na www. rf-hobby.cz.
 7. Společnost RF Hobby s. r. o. si jako provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.
 8. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže provozovatelem, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů.
 9. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 10. Bude-li soutěžící pořadatelem vyzván, je povinen za podmínek stanovených pořadatelem umožnit pořízení obrazového záznamu (fotografie) vlastní osoby ze strany pořadatele či pořadatelem pověřené třetí osoby; v případě, že k tomu bude soutěžící pořadatelem či jím pověřenou třetí osobou v souvislosti s pořizováním svého obrazového záznamu (fotografie) vyzván, je rovněž povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu.
 11. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.
 12. Provozovatel neodpovídá za nedoručení soutěžních SMS zpráv či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním SMS zprávy.
 13. Soutěžní SMS lze posílat pouze ze standardních telefonních čísel, u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy z internetových SMS brán nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučené.
 14. Při obdržených SMS zprávách bude automaticky vytvořený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí, obsah došlé SMS. Tyto získané informace jsou směrodatné pro určení výherců a vyřešení reklamací.
 15. Výhry budou doručovány pouze na území ČR.
 16. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele.
 17. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s používáním výher.
 18. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vymáhat právní cestou.

Souhrnný seznam titulů, v nichž probíhá soutěž Silvestrovská splněná přání:

Moje šťastná hvězda 50/20
Můj kousek štěstí 50/20 a 52/20
Moje chvilka pohody 49/20 a 51/20
Můj čas na kafíčko 49/20 a 51/20
Moje sladké tajemství 26/20

 

RF Hobby si plně vyhrazuje právo uspořádat soutěž dle svého uvážení s jiným množstvím titulů, než je uvedeno výše.