1. SENEUSTALENECOOPAKUJEASKOROVSECHNOBYLOOBJEVENO
  2. SUCHARROZHODNENEJSEM
  3. KOMPLIMENTYODMUZUMILICHOTISTALE
  4. POTREBUBYTCONEJDALODCIVILIZACEAOBJEVOVATNOVEVECI