1. BAREVLAKUNANEHTYNEBOMODYCELKOVETYCE
  2. TYMOVYSPORTAPOLITIKA
  3. DIVISKOVATAKDLOUHOVYDRZET
  4. CLOVEKMUZEVYUZIVATNEJAKESVEINTUICE