1. POSLEDNISLOVOMUSIMMITVZDYCKYJA
  2. KAMERYUZDAVNONEPATRIM
  3. VZPOMINANIMINEZBYVACAS
  4. MUZIKALYTAKKOMEDIEIKLASIKU