1. TAKJAJSEMREALISTKASESKLONEMKOPTIMISMU
  2. ABYCHOMSEONIDOMANEBAVILI
  3. VICEHOSPODARITSTELEMISTRAVOU
  4. KAZDYDENPRINASINECONECEKANEHOANOVEHO