1. VDENSVYCHNAROZENIN
  2. ZANECOSTOJIME
  3. RODINUNEUZIVIM
  4. ZEMAMTROMBOZU