1. TENPOVAHOVYOBRAT
  2. JSEMDOKONCEPROFESIONALNIMUCEDNIK
  3. JETOTAKOVYBEZPROSTREDNIFLOUTEK
  4. KLIDNETRINEBOCTYRI