1. TEZKOUSITUACIUSTOJIAROZHODNESESPRAVNE
  2. JSEMPROTELEVIZEUZDAVNOMRTVYANEZAJIMAVY
  3. CHOVASEHLOUPEAMELBYSEZASEHODNERYCHLEPROBRAT
  4. NECHCESEVRATITDOBASYACHCEZISKATDIGIZPET