1. NENAJDETENAKAZDEMKROKU
  2. ZIVOTSNIMASINEBUDEUPLNEJEDNODUCHY
  3. SLOVASMYSLUTROCHUNEVYZPYTATELNYKOLEGA
  4. JSEMSPISNEPRAKTICKYDEDEK