1. NEMAMSTIMPROBLEM
  2. NECONEPREDSTAVITELNEHO
  3. JAKTOSESVARCEMDOPADNE
  4. CITIMSEVELMITRAPNE