1. DOKUDMASSKYM
  2. NENINANICCAS
  3. 6NEDL
  4. VAZITOHOSVEHO
  5. NEUMRITSAM
  6. NELZEZMENSOVAT