1. MIROSLAVTABORSKY
  2. BUDUMUSETZAKAZATNECOJINEHO
  3. PODLETOHOSKYM