1. JANASYNKOVA
  2. JOSEFCARDASLAVISEDESATINY
  3. BYTSTASTNIPRILIS