1. LENKATERMEROVA
  2. DANIELNEKONECNYSLAVIPADESATINY
  3. JETOZKUSENOST