1. JAROSLAVAHANUSOVA
  2. NACHAZETVJINEMSEBESAMEHO
  3. ZOBEMIZTALIREBRAMBORY