1. DELAMEDETINSKECHYBY
  2. UMELCIJEPROMNENARODNIHRDOST
  3. MNENIKDYKOLEGOVENEZKLAMALI
  4. TAKTRAVIMNEJVICCASUDOMA