1. NATOMITVLASTNISOUKROMI
  2. UZBYCHHERECKOUBYTNECHTELA
  3. VRYLYDOPAMETIAZUSTALYVNICH
  4. OVLIVNUJEINEPRIZENPOCASI