1. VYUZIVASPOUSTAMUZU
  2. KONCERTOVATKAZDYDEN
  3. SVOJEDUSEVNIZDRAVI
  4. PRIJIMAMNEBOVYDAVAM