1. TROCHUNEVYBAVENY
  2. CLOVEKMUZEODREAGOVAT
  3. VPODSTATEMOJEZRCADLO
  4. NAHOREMEMUSIMITRAD