1. OSMNACTLETNATVRDO
  2. VSICHNIMAJISMOJIPOSTAVOU
  3. MENIKDYNEOBTEZOVALA
  4. PODLEMEROLEVSERIALECH