1. AZNEKDYVBREZNU
  2. SNESENAHLAVUZENY
  3. FILMBEZNICHJINAKUMIRAM
  4. VELKYROZVODOVYBOOM
  5. NENIMANUALNEZRUCNY
  6. DOBREVZTAHYVICNEPOTREBUJI