1. TROCHUJINENEZNAJEVISTI
  2. VZDYBUDUCESKOSLOVENKA
  3. UDALOSTIPRILISNEVYHLEDAVAM
  4. NANEJRUZNEJSIUTOKYMANIAKU
  5. ANITOSENESMIPREHANET
  6. RADACOCKYNIKDYZKOUSETNEBUDU