1. BLAZNIVAZKOUSKANERVU
  2. VSOBEMELAMLADISTVOUDUSI
  3. PRYMAMSPATNOUPOVEST
  4. PENEZSIDOKAZUPORADNEUZIT
  5. TAKPROCJIMHONEDOPRAT
  6. ROZMYSLIMNEZSEZACNUROZCILOVAT