1. DOBRYNEJDRIVSAMPROSEBE
  2. NEMELADRUHEDITE
  3. SVOBODUAVOLNOSTVEVSECHOHLEDECH
  4. JAMAMLEPSITUDRUHOU
  5. HLAVNEOSOUZNENIDUSI
  6. DLOUHODOBEPROPOJENANADUCHOVNIUROVNI