1. SLABOSTIKEKABELKAMODSOUDILO
  2. NAPRVNIMMISTE
  3. BYCHUDELALVSECHNONASVETE
  4. BUDUVTOMPOKRACOVAT
  5. PROSTENEDOKAZUTOLEROVAT
  6. TOSENESMIUPLNEPREHANET