1. MUSELJSEMSEHLIDAT
  2. TAKMUSIMBYTPRIPRAVENA
  3. ZENOUNIKOMUNICNENI
  4. TAKOVAMALAHOLKA
  5. PODTLAKEMCASUAPENEZVYRABI
  6. ZASTAVITAVENOVATSESOBE