1. NIKDYZITNEBUDU
  2. JAKOUNIKODREALITY
  3. ROZHODNENEMELIZAHRAVAT
  4. MILIARDARKUJESTENIKDY
  5. JSEMSENIKDYPORADNENESMIRIL
  6. ZACINAJICIHERECKUNEJVETSISKOLA