1. VYPADATEJAKOZESIHRAJETE
  2. NEODHADNUJAKMIZACHVILIBUDE
  3. KLIDNYAVYROVNANYHLAVNEJEMIDOBRE
  4. CLOVEKVERIVBOHA
  5. JAKVNICHOBSTOJITE
  6. MUZUSINEMUZUSTEZOVAT