1. DOBRYMPLEMENIKEM
  2. HNATZAKAZDOUROLI
  3. JSEMCHODILZASKOLU
  4. POSTAVUODPRIRODY
  5. KAZDOUCHVILIDOPRIRODY
  6. NADUSIJEDOBREJIDLO