1. VELKORYSOSTSEVYPLACI
  2. MEZADNYHUMBUKNEBYL
  3. PUBLIKABYVAVRTKAVA
  4. PADESATPARUBOT
  5. BYLZAJIMAVY
  6. PISNEODSKUPINYABBA