1. ZAPLATITUPLNEVSECHNO
  2. ZEMEUZJISTYRESPEKT
  3. SEBEVELMINERADDIVAM
  4. JETONEJDULEZITEJSI
  5. TOBYLYDOBRACKY
  6. AOPOUSTETDOMOV