Datum zahájení soutěže:   28/06/19  od 09:00:00 hod

Datum ukončení soutěže:  01/07/19 do 23:59:59 hod

Soutěží se o:

 • 10 x balíček obsahující půlroční předplatné časopisu JUNIOR pro tebe a půlroční předplatné časopisu PANÍ DOMU pro maminku nebo babičku.
 • 3 x speciální ceny na prázdniny – mix společenských her Kockatoo, KEETOO A ZVÍŘATA V KOSTCE

Pravidla soutěže:

Podmínkou účasti v soutěži je:

 1. Poslat fotografii sebe s vysvědčením se samými jedničkami
 2. Veřejně sdílet příspěvek časopisu JUNIOR, který avizuje soutěž

Doba trvání soutěže

28/06/19  od 09:00:00 hod – do 01/07/19 do 23:59:59 hod

Způsob určení výherců

13 nevtipnějších a nejoriginálnějších fotografií vybere redakce časopisu JUNIOR společně s oddělením marketingu.

Oznámení o výhře a předání, či zaslání výhry

Výherci budou informováni do 3 dnů od ukončení soutěže prostřednictvím fcb  zprávy o výhře a budou požádáni o sdělení jména, příjmení a adresy na kterou jim bude předplatné aktivováno a telefonu či e-mailu pro další komunikaci. Pokud výherce nebude na tuto zprávu reagovat do 5 pracovních dnů, jeho nárok na výhru bez náhrady zaniká.

Zveřejnění výherce

Účastí v soutěži uděluje soutěžící společnosti RF Hobby souhlas se zpracováním jeho fcb profilu pro účely realizace soutěže, tj. vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení. V případě výhry v soutěži a jejího nárokování uděluje odesláním fcb zprávy se svými kontaktními údaji (obsahující jméno, příjmení a plnou adresu bydliště výherce) společnosti RF Hobby souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely předání / aktivování výhry a souhlas ke zveřejnění osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a obec (z adresy bydliště) na fcb časopisu ENIGMA a webu RF Hobby v souvislosti s výhrou v soutěži. Osobní údaje budou uloženy po dobu 3 let od ukončení soutěže.

Obecná ustanovení:

 1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je RF Hobby s. r. o., Bohdalecká 6/1420, Praha 10, 101 00; tel.: 420 281 090 611, e-mail: SMS@rf-hobby.cz
 2. Účastnit soutěže se může pouze osoba starší osmnácti let, nebo mladší osoba se souhlasem zákonných zástupců.
 3. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RF Hobby s. r. o. a spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká i v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 4. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou. Kompletní znění pravidel je uloženo u provozovatele soutěže a zveřejněno na www. rf-hobby.cz.
 5. Společnost RF Hobby s. r. o. si jako provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla, nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.
 6. Účastí v soutěži poskytuje soutěžící souhlas se zveřejněním fotografií čí příspěvků vztahujících se k soutěži, jména, příjmení a města z plné adresy.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 1. Správce osobních údajů: RF HOBBY s.r.o., se sídlem Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, IČO: 261 55 672 (dále jen „RF Hobby“). RF Hobby může zpracováním osobních údajů pověřit zpracovatele, zejm. poskytovatele vzdáleného datového úložiště, distributora médií/periodik a/nebo poskytovatele softwarových aplikací soutěží. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, na přenositelnost osobních údajů v případě automatizovaného zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na odvolání souhlasu se zpracováním, jsou-li údaje zpracovávány na základě souhlasu. Tato práva lze u RF Hobby uplatnit prostřednictvím poštovní zásilky či e-mailem na adrese sekretariat@rf-hobby.cz. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 2. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.
 3. Bude-li soutěžící pořadatelem vyzván, je povinen za podmínek stanovených pořadatelem umožnit pořízení obrazového záznamu (fotografie) vlastní osoby ze strany pořadatele či pořadatelem pověřené třetí osoby; v případě, že k tomu bude soutěžící pořadatelem či jím pověřenou třetí osobou v souvislosti s pořizováním svého obrazového záznamu (fotografie) vyzván, je rovněž povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu.
 4. V případě neposkytnutí souhlasu dle tohoto ustanovení, případně neuposlechnutí jakékoliv výzvy pořadatele dle předchozí věty zaniká nárok soutěžícího.
 5. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.
 6. Výhry budou doručovány pouze na území ČR.
 7. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele.
 8. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s používáním výher.
 9. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vymáhat právní cestou.
 10. RF Hobby si plně vyhrazuje právo uspořádat soutěž dle svého uvážení s jiným množstvím titulů, než je uvedeno výše.