PRAVIDLA FB SOUTĚŽE „Babies box únor“

Datum zahájení soutěže:   12/02/2024 od 00:00:01 hod

Datum ukončení soutěže: 16/02/2024 do 23:59:59 hod

Soutěží se o:

1x balíček Babies box v hodnotě 1.400,- Kč

Pravidla soutěže:

 1. Podmínkou účasti v soutěži

Zaslání správné odpovědi formou odpovědního formuláře.

Osoby mladší 18 let mohou soutěžit pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Pouze provozovatel soutěže je oprávněn závazně určit správnou odpověď v soutěži.

S plným zněním soutěžních pravidel má soutěžící možnost seznámit se na www.rf-hobby.cz v sekci soutěže. V případě, že se soutěžící neseznámí s plným zněním pravidel soutěže, nenese pořadatel odpovědnost za případné vyloučení soutěžícího ze soutěže z důvodu nedodržení pravidel.

V případě, že účastník soutěže nesplní některou z uvedených podmínek, bude jeho odpověď považována za neplatnou.

Účastníci soutěže, kteří zaslali platnou a správnou odpověď prostřednictvím odpovědního formuláře postupují do finále.

 1. Doba trvání soutěže

Soutěž začíná 12/02/2024 od 00:00:01 hodin a trvá do 16/02/2024 do 23:59:59 hodin. Odpovědi je možné zasílat pouze v době platnosti soutěže.

 1. Finále – určení výherců

Ve finále budou odpovědi těch účastníků soutěže, kteří zaslali prostřednictvím odpovědního formuláře platnou a správnou odpověď a splnili všechny podmínky pravidel této soutěže.

Každé správné odpovědi řádně doručené v rámci soutěže bude přiřazeno číslo dle pořadí, v němž soutěžní odpověď soutěžícího byla zaregistrována u technického zajišťovatele soutěže, přičemž správná odpověď, která byla doručena jako první, dostává pořadové číslo 1, dalším správným soutěžním odpovědím budou přiřazována kladná pořadová čísla vždy o jednotku vyšší nežli poslední registrovaná odpověď se správnou odpovědí. Výherci budou určeni systémem rozdělení všech výher na základě pořadí doručených správných odpovědí dle vzorce n/3, přičemž „n“ je počet všech formulářů se správnou odpovědí. V případě, že výsledné číslo nebude celé číslo, zaokrouhluje se dle matematických standardů na celá čísla.

Příklad: Do soutěže je zasláno 800 odpovědí. Vzorec je 800/3. Vyhrává tedy každá 266. správná odpověď v pořadí.

 1. Oznámení o výhře a předání, či zaslání výhry

Výherci budou do 3 dnů od ukončení soutěže informováni prostřednictvím elektronické pošty, nebo telefonicky, kdy bude požádán o dodání adresu doručení, na kterou bude zaslána výhra. Pokud výherce nebude na tuto výzvu reagovat do 5 pracovních dnů, jeho nárok na výhru bez náhrady. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na FB a na webu RF Hobby. Výhru pořadatel, provozovatel a organizátor soutěže poukáže na adresu, kterou mu výherce poskytne.

Výherci v této soutěži zasláním svého jména, příjmení a plné adresy dává souhlas se zveřejněným na webových stránkách vydavatelství RF Hobby a na FB RF Hobby.

 1. Zveřejnění výherce

Zasláním soutěžní odpovědi uděluje soutěžící společnosti RF Hobby souhlas se zpracováním jeho telefonního čísla pro účely realizace soutěže, tj. vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení. V případě výhry v soutěži uděluje odesláním SMS (obsahující jméno, příjmení a plnou adresu bydliště výherce) společnosti RF Hobby souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely předání výhry a souhlas ke zveřejnění osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a obec (z adresy bydliště) v časopisech, na FB vydavatelství a časopisů a na webu RF Hobby v souvislosti s výhrou v soutěži. Osobní údaje budou uloženy po dobu 3 let od ukončení soutěže. Soutěžící svou účastí v soutěži dává také souhlas ke zpracování jeho osobních údajů pro marketingové účely vydavatelství RF Hobby.

 1. Zaslání výhry

Výhry budou výhercům zaslány nejpozději do 30 dnů od zveřejnění seznamu výherců na webu RF Hobby a FB RF Hobby. Výhru pořadatel, provozovatel a organizátor soutěže odešle na adresu, kterou uvede výherce.

Obecná ustanovení:

 1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je RF Hobby s. r. o., Bohdalecká 6/1420, Praha 10, 101 00; tel.: 420 281 090 611, e-mail: distribuce@rf-hobby.cz
 2. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RF Hobby s. r. o. a spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká i v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 3. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou. Kompletní znění pravidel je uloženo u provozovatele soutěže
  a zveřejněno na www. rf-hobby.cz.
 4. Společnost RF Hobby s. r. o. si jako provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla, nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
 

 1. Správce osobních údajů: RF HOBBY s.r.o., se sídlem Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, IČO: 261 55 672 (dále jen „RF Hobby“). RF Hobby může zpracováním osobních údajů pověřit zpracovatele, zejm. poskytovatele vzdáleného datového úložiště, distributora médií/periodik a/nebo poskytovatele softwarových aplikací soutěží. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, na přenositelnost osobních údajů v případě automatizovaného zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na odvolání souhlasu se zpracováním, jsou-li údaje zpracovávány na základě souhlasu. Tato práva lze u RF Hobby uplatnit prostřednictvím poštovní zásilky či e-mailem na adrese sekretariat@rf-hobby.cz. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 2. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.
 3. Bude-li soutěžící pořadatelem vyzván, je povinen za podmínek stanovených pořadatelem umožnit pořízení obrazového záznamu (fotografie) vlastní osoby ze strany pořadatele či pořadatelem pověřené třetí osoby;
  v případě, že k tomu bude soutěžící pořadatelem či jím pověřenou třetí osobou v souvislosti s pořizováním svého obrazového záznamu (fotografie) vyzván, je rovněž povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu.
 4. V případě neposkytnutí souhlasu dle tohoto ustanovení, případně neuposlechnutí jakékoliv výzvy pořadatele dle předchozí věty zaniká nárok soutěžícího na výhru a prostřednictvím generátoru náhodných čísel bude určen náhradní výherce.
 5. Tím se míní, že soutěžící neuposlechl výzvu pořadatele ve smyslu tohoto ustanovení i v případě, kdy se pořadateli nepodaří soutěžícího ani do 5 dnů od obdržení první SMS s informací o výhře kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, se kterými se soutěžící zapojil do soutěže, popř. pokud v téže lhůtě soutěžící nezašle pořadateli na jeho výzvu informace o adrese pro zaslání výhry. Za neuposlechnutí výzvy pořadatele bude považován i každý další případ, kdy soutěžící jiným způsobem neposkytuje přiměřenou nezbytnou součinnost pro realizaci práv pořadatele dle tohoto ustanovení.
 6. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.
 7. Výhry budou doručovány pouze na území ČR.
 8. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele.
 9. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s používáním výher.
 10. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vymáhat právní cestou.

RF Hobby si plně vyhrazuje právo uspořádat soutěž dle svého uvážení s jiným množstvím titulů, než je uvedeno výše.