Název soutěže: 10leté výročí časopisu Krimi

Datum zahájení soutěže: 01/05/21 – 8:00:00 hod
Datum ukončení soutěže: 30/06/21 – 23:59:59 hod

Soutěží se o tyto výhry:

10 x kniha Vůně kafe a střelného prachu v hodnotě 230,- Kč  

 

Pravidla soutěže:

 1. Podmínkou účasti v soutěži je objednávka a úhrada předplatného titulu Krimi za narozeninovou cenu 499,- Kč v době platnosti soutěže, tzn. do 30. června 2021, pod uvedením soutěžního kódu: RF Akce.
 2. Každé uhrazené objednávce v rámci soutěže bude přiřazeno číslo dle pořadí, v němž byla zaregistrována u předplatitelské firmy Digital ICT, přičemž objednávka, která byla doručena jako první, dostává pořadové číslo 1, dalším objednávkám budou přiřazována kladná pořadová čísla vždy o jednotku vyšší nežli poslední registrovaná. Výherci budou určeni systémem rozdělení všech výher na základě pořadí doručených uhrazených objednávek dle vzorce n/počet výher, přičemž „n“ je počet všech uhrazených objednávek z této. V případě, že výsledné číslo nebude celé číslo, zaokrouhluje se dle matematických standardů na celá čísla.

Tím se získá výherní pořadí pro získání výhry – kávovaru Tchibo.

Příklad: Do soutěže je zařazeno 800 uhrazených objednávek a vloženo 20 výher. Vzorec je 800/20. Vyhrává tedy každá 40. objednávka v pořadí v souboru objednávek.

 

 1. V případě, že do soutěže přijmeme méně objednávek, než je počet potřebný k určení všech výherních pořadí, vyhrávají soutěžící, jejichž objednávky byly přijaty jako prvních dvacet, splňující pravidla soutěže.

 

 1. Zasláním objednávky uděluje soutěžící společnosti RF Hobby souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely realizace soutěže, tj. vedení soutěže, její organice a vyhodnocení a dále správu předplatitelského kmene. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na webu společnosti RF Hobby s.r.o.
 2. Výherci mohou být zveřejněni nejpozději 30 dní od ukončení období platnosti soutěže na www.rf-hobby.cz. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na adresu uvedenou v objednávce předplatného.
 3. Objednávky předplatného se zasílají na send@send.cz ; nebo se přijímají telefonicky na tel.: 225 985 225, nebo se realizují na www.send.cz.

Obecná ustanovení:
1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je RF Hobby s. r. o., Bohdalecká 6/1420, Praha 10, 101 00; tel.: 420 281 090 611, e-mail: distribuce@rf-hobby.cz

 1. Technický servis zajišťuje Send.
 2. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RF Hobby s. r. o. a spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká i v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 3. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou. Kompletní znění pravidel je uloženo u provozovatele soutěže a zveřejněno na www. rf-hobby.cz.
 4. Společnost RF Hobby s. r. o. si jako provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.
 5. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže provozovatelem, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů.
 6. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Bude-li soutěžící pořadatelem vyzván, je povinen za podmínek stanovených pořadatelem umožnit pořízení obrazového záznamu (fotografie) vlastní osoby ze strany pořadatele či pořadatelem pověřené třetí osoby; v případě, že k tomu bude soutěžící pořadatelem či jím pověřenou třetí osobou v souvislosti s pořizováním svého obrazového záznamu (fotografie) vyzván, je rovněž povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu.
 8. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.
 9. Provozovatel neodpovídá za nedoručení soutěžních objednávek či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním objednávky.
 10. Výhry budou doručovány pouze na území ČR.
 11. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele.
 12. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s používáním výher.
 13. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vymáhat právní cestou.

Souhrnný seznam titulů, v nichž probíhá soutěž:

mix titulů RF Hobby

 

RF Hobby si plně vyhrazuje právo uspořádat soutěž dle svého uvážení s jiným množstvím titulů, než je uvedeno výše.