Předplatitelská soutěž pro měsíc SRPEN 2023

Datum zahájení soutěže: 01/08/23 – 00:00:00 hod
Datum ukončení soutěže: 31/08/23 – 23:59:59 hod

Soutěží se o tyto výhry:

2x mobilní telefon Motorola EDGE v hodnotě 15.000,- Kč

 

Pravidla soutěže:

 1. Podmínkou účasti v soutěži je objednávka některého z nabízených předplatných časopisů vydávaných vydavatelstvím RF Hobby v tištěné podobě a její úhrada v době platnosti soutěže na účet vydavatelství RF Hobby.
 2. Soutěže se automaticky zúčastní každá došlá platba na účet RF Hobby za předplatné jakéhokoliv titulu vydávaného vydavatelstvím RF Hobby, došlá v termínu platnosti soutěže. Soubor úhrad bude řazen podle termínu přijetí platby za předplatné na účet. Výherce bude určen systémem dle vzorce n/3, přičemž „n“ je počet všech úhrad předplatného, došlých na účet RF Hobby v době platnosti soutěže a 3 je pořadové číslo měsíce března. V případě, že výsledné číslo nebude celé číslo, zaokrouhluje se dle matematických standardů na celá čísla. Tímto se získá výherní pořadí určení výherce.

Příklad: Do soutěže je zařazeno 8000 došlých úhrad. Vzorec je 8000/3. Vyhrává tedy 2667. úhrada v pořadí v souboru úhrad.

 

 1. Zasláním úhrady předplatného uděluje soutěžící společnosti RF Hobby souhlas se zpracováním telefonního čísla a adresy pro účely realizace soutěže, tj. vedení soutěže, její organice a vyhodnocení. V případě nároku na výhru dává soutěžící – výherce svolení k uveřejnění svého jména, příjmení a obce z adresy bydliště v seznamu výherců v časopise a na webu společnosti RF Hobby. Tyto informace bude společnost RF Hobby uchovávat po dobu 3 let a nebude je předávat a poskytovat třetím stranám a nebudou používány k marketingovým účelům. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na webu společnosti RF Hobby s.r.o.
 2. Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději 30 dní od ukončení soutěže na www.rf-hobby.cz. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na adresu uvedenou výhercem.

Obecná ustanovení:
1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je RF Hobby s. r. o., Bohdalecká 6/1420, Praha 10, 101 00; tel.: 420 281 090 621, e-mail: distribuce@rf-hobby.cz

 1. Technický servis zajišťuje Send předplatné a Mail Step.
 2. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RF Hobby s. r. o. a spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká i v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 3. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou. Kompletní znění pravidel je uloženo u provozovatele soutěže a zveřejněno na www. rf-hobby.cz.
 4. Společnost RF Hobby s. r. o. si jako provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.
 5. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže provozovatelem, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů.
 6. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Bude-li soutěžící pořadatelem vyzván, je povinen za podmínek stanovených pořadatelem umožnit pořízení obrazového záznamu (fotografie) vlastní osoby ze strany pořadatele či pořadatelem pověřené třetí osoby; v případě, že k tomu bude soutěžící pořadatelem či jím pověřenou třetí osobou v souvislosti s pořizováním svého obrazového záznamu (fotografie) vyzván, je rovněž povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu.
 8. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.
 9. Provozovatel neodpovídá za nedoručení úhrady či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním úhrady předplatného.
 10. Výhry budou doručovány pouze na území ČR.
 11. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele.
 12. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s používáním výher.
 13. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vymáhat právní cestou.