Název soutěže: Hravé křížovky v časopise Moje chvilka pohody 03/19

Datum zahájení soutěže: 17/01/19 – 8:00:00 hod
Datum ukončení soutěže: 23/01/19 – 23:59:59 hod

Pravidla soutěže:

 1. Podmínkou účasti v soutěži je vyluštění a odeslání tajenky formou SMS na uvedené telefonní číslo ve tvaru určeném v těchto soutěžních pravidlech.
 2. Tajenku křížovky posílejte pomocí SMS vždy v termínu, tvaru a na číslo uvedené v každém jednotlivém titulu. Počet výher pro danou tajenku je vždy zveřejněn v příslušném tištěném titulu. Z jednoho telefonního čísla může být během jednoho soutěžního dne zasláno maximálně 20 SMS, které budou zařazeny do soutěže. Pokud soutěžící zašle v průběhu jednoho soutěžního dne více než 20 SMS z jednoho telefonního čísla, bude 21. SMS a každá následující ze soutěže vyřazena. O této skutečnosti bude soutěžící vyrozuměn informační SMS. Vítězná SMS se určuje ze všech platných a správných odpovědí prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra během Herního kola. SMS zprávy jsou seřazeny dle času přijetí SMS a každé doručené SMS je přiřazeno unikátní pořadové číslo. Následně se celá databáze přijatých SMS se správným zněním tajenky seřadí dle kódu požadované výhry vzestupně, dle datumu přijetí SMS. Výherce se poté vybere dle výherního pořadí v každé skupině SMS dle typu výhry, o kterou se soutěží. Vítěznou SMS je v pořadí 300. SMS počítaná od první platné a správné SMS ke konkrétní platné křížovce.
 3. V případě, že do soutěže přijmeme méně SMS se správnou tajenkou křížovky, než je počet SMS potřebných k určení všech výherních pořadí, je vítěznou SMS 100. SMS počítaná od první platné přijaté SMS v jednotlivém Herním kole. Pokud bude v jednotlivém Herním kole přijato méně než 100 platných SMS, je vítěznou SMS 30. platná a správná přijatá SMS. Pokud bude v jednotlivém Herním kole přijato méně než 30 platných SMS, je vítěznou SMS 10. platná a správná přijatá SMS. Pokud bude v jednotlivém Herním kole přijato méně než 10 platných SMS, je vítěznou SMS 1. platná a správná přijatá SMS.
 4. Zasláním soutěžní SMS uděluje soutěžící společnosti RF Hobby souhlas se zpracováním jeho telefonního čísla pro účely realizace soutěže, tj. vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení. V případě vylosování bude soutěžící-výherce kontaktován pomocí SMS nebo telefonicky se žádostí o sdělení jména, příjmení a adresy, kam bude možno výhru odeslat. Pokud na zprávu soutěží-výherce nebude reagovat do pěti pracovních dní, nárok na výhru zaniká bez náhrady. V případě výhry v SMS soutěži uděluje soutěžící-výherce sdělením jména, příjemní a adresy bydliště společnosti RF Hobby souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely předání výhry a souhlas ke zveřejnění osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a obec v časopise a na webu RF Hobby v souvislosti s výhrou v soutěži. Osobní údaje budou uloženy po dobu 3 let od ukončení soutěže. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na webu společnosti RF Hobby.
 5. Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději 30 dní od ukončení období pro zasílání tajenky pro příslušnou křížovku na www.rf-hobby.cz. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na adresu uvedenou výhercem ve výherní SMS.
 6. SMS se posílají na č. 900 10 09. Cena 1 SMS je 9 Kč vč. DPH. V každé SMS zprávě je možné zaslat vždy maximálně jednu odpověď, jeden kód a jeden výběr ceny dle zaslaného tvaru SMS.
 7. Pouze provozovatel soutěže je oprávněn závazně určit správné znění tajenky v soutěžní křížovce.

Obecná ustanovení:
1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je RF Hobby s. r. o., Bohdalecká 6/1420, Praha 10, 101 00; tel.: 420 281 090 611, e-mail: sms@rf-hobby.cz

 1. Technický servis zajišťuje ATIMARO Trading Company, s. r. o.
 2. Poskytovatelem SMS služeb je Airtoy a. s., reklamace@airtoy.cz, infolinka: 602 777 555, www.platmobilem.cz.
 3. Cena SMS je 9 Kč včetně DPH.
 4. Účastníkem soutěže je považovaná osoba užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána SMS. Svojí účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, ze kterého odesílá SMS.
 5. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RF Hobby s. r. o. a spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká i v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 6. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou. Kompletní znění pravidel je uloženo u provozovatele soutěže a zveřejněno na www. rf-hobby.cz.
 7. Společnost RF Hobby s. r. o. si jako provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.
 8. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže provozovatelem, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení.
 9. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 10. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.
 11. Provozovatel neodpovídá za nedoručení soutěžních SMS zpráv či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním SMS zprávy.
 12. Soutěžní SMS lze posílat pouze ze standardních telefonních čísel, u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy z internetových SMS brán nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučené.
 13. Při obdržených SMS zprávách bude automaticky vytvořený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí, obsah došlé SMS. Tyto získané informace jsou směrodatné pro určení výherců a vyřešení reklamací.
 14. Výhry budou doručovány pouze na území ČR.
 15. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele.
 16. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s používáním výher.
 17. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vymáhat právní cestou.

RF Hobby si plně vyhrazuje právo uspořádat soutěž dle svého uvážení s jiným množstvím titulů, než je uvedeno výše.