V ČASOPISE MŮJ KOUSEK ŠTĚSTÍ 19/2017  ̶  22/2017:

Datum zahájení soutěže – zasílání tajenek:   v č. 19, vychází 09/05/17  

od 08:00:00 hod

Datum ukončení soutěže – zasílání tajenek:  v č. 22, vychází 29/05/17

do 03/06/17, do 23:59:59 hod

Soutěží se o 30 000 Kč

Pravidla soutěže:

1. Podmínkou účasti v soutěži je vyluštění a odeslání správné tajenky formou SMS na uvedené telefonní číslo ve tvaru určeném v těchto soutěžních pravidlech, a to ze všech čtyřech po sobě jdoucích číslech časopisu MŮJ KOUSEK ŠTĚSTÍ.

SMS se posílají na č. 900 10 09. Cena 1 SMS je 9 Kč vč. DPH. V každé SMS zprávě je možné zaslat vždy maximálně jednu odpověď pro dané soutěžní kolo.

Pouze provozovatel soutěže je oprávněn závazně určit správné znění tajenky v soutěžní křížovce.

2. Doba trvání soutěže

První herní kolo začíná v časopisu MŮJ KOUSEK ŠTĚSTÍ č. vydání 19/2017 (vychází 09. 05. 2017).

Čtvrté herní kolo končí předposledním dnem v č. vydání 22/2017 (vychází 29. 05. 2017), přičemž předposlední prodejní den je 03. 06. 2017).

V jednotlivých čtyřech herních kolech je možné SMS zasílat od 8:00:00 hodin prvního prodejního dne do 23:59:59 hodin posledního herního dne jednotlivých soutěžních čísel časopisu MŮJ KOUSEK ŠTĚSTÍ.

3. Tvar soutěžní SMS

Pro č. 19/2017+ 21/2017 stanoven takto:

STEmezeraHODmezeraTAJENKAmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraULICE mezeraČÍSLO POPISENÉmezeraMĚSTOmezeraPSČ (bez mezer).

V soutěžní SMS se nepoužívají háčky a čárky. Víceslovná tajenka se píše bez mezer.

Tvar soutěžní SMS je pro č. 20/2017 + 22/2017 stanoven takto:

STEmezeraWELmezeraTAJENKAmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraULICEmezeraČÍSLO POPISENÉmezeraMĚSTOmezeraPSČ (bez mezer).

V soutěžní SMS se nepoužívají háčky a čárky. Víceslovná tajenka se píše bez mezer.

4. Způsob zasílání SMS

Účastníci soutěže musí zaslat platnou a správnou odpověď prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra dle bodů 2. – 3. pravidel soutěže. Termín, tvar SMS a telefonní číslo, na které je možné SMS  zasílat jsou uvedené také v každém herním čísle titulu MŮJ KOUSEK ŠTĚSTÍ.

V případě, že účastník soutěže nesplní některou z výše uvedených podmínek, bude jeho odpověď považována za neplatnou.

Účastníci soutěže, kteří zaslali platné a správné odpovědí prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra, a to z jednoho telefonního čísla a po celý čtyřkolový herní cyklus postupují do finále.

5. Finále – určení výherní SMS

Ve finále bude určena výherní SMS z těch účastníků soutěže, kteří zaslali prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra platnou a správnou odpověď v posledním, čtvrtém herním kole.  Současně musí splnit podmínku dle bodu 3 a 4, tedy že odpověděli správně i v předcházejících třech soutěžních kolech.

6. Způsob určení výherní SMS:

Jako výherní bude stanovena ta SMS, která ve čtvrtém herním kole došla do SMS centra na 521. místě.

Pokud tato SMS nebude obsahovat správnou odpověď, výherní pozice je postoupena další v pořadí za původně určenou. Pokud ani tato nebude obsahovat správnou odpověď, postupuje se podle stejného klíče až do okamžiku, kdy bude určená SMS obsahovat správnou odpověď.

Výherce je platný pouze jeden z jednoho telefonního čísla, prostřednictvím kterého byla doručena SMS zpráva se správnou odpovědí do SMS centra. Pokud by došlo k určení více výherců z téhož telefonního čísla, jsou tito výherci neplatní a výherní pozice je postoupena další v pořadí za původně určenou.

Ve čtvrtém kole soutěže je možné zasílat pouze 10 soutěžních SMS z jednoho telefonního čísla.

Pokud bude ve čtvrtém soutěžním kole doručeno méně než 521 SMS, bude jako výherní stanovena ta SMS, která ve čtvrtém herním kole došla do SMS centra na 419. místě, obsahovala správnou odpověď a současně byly ze stejného telefonního čísla, které bylo ve čtvrtém soutěžním kole určeno jako výherní, evidovány SMS zprávy se správnou odpovědí ve všech třech předcházejících soutěžních kolech.

Pokud bude ve čtvrtém soutěžním kole doručeno méně než 419 SMS, bude jako výherní stanovena ta SMS, která ve čtvrtém herním kole došla do SMS centra na 250. místě a současně byly ze stejného telefonního čísla, které bylo ve čtvrtém soutěžním kole určeno jako výherní, evidovány SMS zprávy se správnou odpovědí ve všech třech předcházejících soutěžních kolech.

Pokud bude v čtvrtém soutěžním kole doručeno méně než 317 SMS se správnými odpověďmi, bude jako výherní stanovena ta SMS, která byla v desátém soutěžním kole doručena do SMS centra na místě předcházejícím (316., 314., 313.,…) a současně byly ze stejného telefonního čísla, které bylo v desátém soutěžním kole určeno jako výherní, evidovány SMS zprávy se správnou odpovědí ve všech třech předcházejících soutěžních kolech.

Ostatní ustanovení týkající se způsobu určení výherní SMS, která jsou obsažena v bodu 6 zůstávají nezměněna.

7. Zveřejnění výherce

Výherce bude zveřejněn nejpozději 20 dní od ukončení období pro zasílání tajenky pro příslušnou křížovku na www.rf-hobby.cz. Účastí v soutěži souhlasí výherce  se zveřejněním jeho celého jména, příjmení, města bydliště a fotografie s výherním šekem, kterou pořídí a zašle na adresu marketing@rf-hobby.cz.

8. Zaslání výhry

Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců.

Výhru pořadatel, provozovatel a organizátor soutěže poukáže na číslo účtu, který mu výherce poskytne.

Obecná ustanovení:

1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je RF Hobby s. r. o., Bohdalecká 6/1420, Praha 10, 101 00; tel.: 420 281 090 611, e-mail: sms@rf-hobby.cz

2. Poskytovatelem SMS služeb je Airtoy a. s., reklamace@airtoy.cz, infolinka: 602 777 555, www.platmobilem.cz.

3. Cena SMS je 9 Kč včetně DPH.

4. Účastníkem soutěže je považovaná osoba užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána SMS. Svojí účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, ze kterého odesílá SMS.

5. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RF Hobby s. r. o. a spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká i v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

6. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou. Kompletní znění pravidel je uloženo u provozovatele soutěže a zveřejněno na www. rf-hobby.cz.

7. Společnost RF Hobby s. r. o. si jako provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla, nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.

8. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže provozovatelem, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů.

9. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

11. Bude-li soutěžící pořadatelem vyzván, je povinen za podmínek stanovených pořadatelem umožnit pořízení obrazového záznamu (fotografie) vlastní osoby ze strany pořadatele či pořadatelem pověřené třetí osoby; v případě, že k tomu bude soutěžící pořadatelem či jím pověřenou třetí osobou v souvislosti s pořizováním svého obrazového záznamu (fotografie) vyzván, je rovněž povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu.

12. V případě neposkytnutí souhlasu dle tohoto ustanovení, případně neuposlechnutí jakékoliv výzvy pořadatele dle předchozí věty ztrácí soutěžící na výhru nárok a bude nahrazen novým výhercem.

13. Tím se míní, že soutěžící neuposlechl výzvu pořadatele ve smyslu tohoto ustanovení i v případě, kdy se pořadateli nepodaří soutěžícího ani do 5 hodin od obdržení první SMS s informací o výhře kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, se kterými se soutěžící zapojil do soutěže, popř. pokud v téže lhůtě soutěžící nezašle pořadateli na jeho výzvu informace o adrese pro zaslání výhry. Za neuposlechnutí výzvy pořadatele bude považován i každý další případ, kdy soutěžící jiným způsobem neposkytuje přiměřenou nezbytnou součinnost pro realizaci práv pořadatele dle tohoto ustanovení.

14. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.

15. Provozovatel neodpovídá za nedoručení soutěžních SMS zpráv či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním SMS zprávy.

16. Soutěžní SMS lze posílat pouze ze standardních telefonních čísel, u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy z internetových SMS brán nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučené.

17. Při obdržených SMS zprávách bude automaticky vytvořený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí, obsah došlé SMS. Tyto získané informace jsou směrodatné pro určení výherců a vyřešení reklamací.

18. Výhry budou doručovány pouze na území ČR.

19. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele.

20. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s používáním výher.

21. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vymáhat právní cestou.

RF Hobby si plně vyhrazuje právo uspořádat soutěž dle svého uvážení s jiným množstvím titulů, než je uvedeno výše.