Datum zahájení soutěže – zasílání tajenek: č. 5/18, vychází 01/02/2018 od 08:00:00 hod.

Datum ukončení soutěže – zasílání tajenek: č. 14/18 vychází 29/03/2018 do 04/04/2018, do 23:59:59 hod

Soutěží se o:  50 000 Kč

Pravidla soutěže:

1. Podmínkou účasti v soutěži je vyluštění a odeslání správné tajenky formou SMS na uvedené telefonní číslo ve tvaru určeném v těchto soutěžních pravidlech, a to ze všech deseti po sobě jdoucích číslech časopisu MOJE CHVILKA POHODY.

SMS se posílají na č. 900 10 09. Cena 1 SMS je 9 Kč vč. DPH. V každé SMS zprávě je možné zaslat vždy maximálně jednu odpověď pro dané soutěžní kolo.

Pouze provozovatel soutěže je oprávněn závazně určit správné znění tajenky v soutěžní křížovce.

2. Doba trvání soutěže

První herní kolo začíná v časopisu MOJE CHVILKA POHODY č. vydání 47/2017. (vychází 23. 11. 2017).

Desáté herní kolo časopisu MOJE CHVILKA POHODY končí posledním prodejním dnem
č. vydání 04/2018. (vychází 25. 01. 2018, přičemž poslední prodejní den je 31. 01. 2018).

3. Tvar soutěžní SMS

Tvar soutěžní SMS v číslech 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018 je stanoven takto:

POHmezera05mezeraTAJENKAmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraULICE mezera ČÍSLOPOPISNÉmezeraMĚSTOmezeraPSČ (bez mezer).

POHmezera06mezeraTAJENKAmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraULICE mezera ČÍSLOPOPISNÉmezeraMĚSTOmezeraPSČ (bez mezer).

POHmezera07mezeraTAJENKAmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraULICE mezera ČÍSLOPOPISNÉmezeraMĚSTOmezeraPSČ (bez mezer).

POHmezera08mezeraTAJENKAmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraULICE mezera ČÍSLOPOPISNÉmezeraMĚSTOmezeraPSČ (bez mezer).

POHmezera09mezeraTAJENKAmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraULICE mezera ČÍSLOPOPISNÉmezeraMĚSTOmezeraPSČ (bez mezer).

POHmezera10mezeraTAJENKAmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraULICE mezera ČÍSLOPOPISNÉmezeraMĚSTOmezeraPSČ (bez mezer).

POHmezer111mezeraTAJENKAmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraULICE mezera ČÍSLOPOPISNÉmezeraMĚSTOmezeraPSČ (bez mezer).

POHmezera12mezeraTAJENKAmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraULICE mezera ČÍSLOPOPISNÉmezeraMĚSTOmezeraPSČ (bez mezer).

POHmezera13mezeraTAJENKAmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraULICE mezera ČÍSLOPOPISNÉmezeraMĚSTOmezeraPSČ (bez mezer).

POHmezera14mezeraTAJENKAmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraULICE mezera ČÍSLOPOPISNÉmezeraMĚSTOmezeraPSČ (bez mezer).

V soutěžní SMS se nepoužívají háčky a čárky. Víceslovná tajenka se píše bez mezer.

4. Způsob zasílání SMS

Účastníci soutěže musí zaslat platnou a správnou odpověď prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra dle bodů 1. – 3. pravidel soutěže. Termín, tvar SMS a telefonní číslo, na které je možné SMS  zasílat jsou uvedené také v každém herním kole /čísle vydání časopisu MOJE CHVILKA POHODY.

SMS je možné zasílat od 8:00:00 hodin prvního prodejního dne do 23:59:59 hodin posledního prodejního dne každého hracího kola. Za hrací kolo se považuje vždy jedno číslo vydání časopisu MOJE CHVILKA POHODY. Celkem se hraje v deseti hracích kolech / číslech vydání.

Účastníci soutěže, kteří zaslali platné a správné odpovědí prostřednictvím SMS zprávy/zpráv doručených do SMS centra, a to z jednoho telefonního čísla a po celý desetikolový herní cyklus postupují do finále.

V případě, že účastník soutěže nesplní některou z výše uvedených podmínek, bude jeho odpověď považována za neplatnou.

V desátém kole soutěže je možné zasílat pouze 3 soutěžní SMS z jednoho telefonního čísla. Pokud soutěžící zašle více než 3 SMS s odpovědí, budou tyto vždy považovány za neplatné.

Z jednoho telefonního čísla může  zasílat soutěžní SMS zprávu/zprávy pouze jeden účastník soutěže.

 5. Způsob určení výherní SMS

Výherní SMS bude stanovena prostřednictvím generátoru náhodných čísel / pořadí, jež technicky zajišťuje ATIMARO Trading Company, s. r. o

Výherce je platný pouze jeden z jednoho telefonního čísla, prostřednictvím kterého byla doručena SMS zpráva se správnou odpovědí do SMS centra.

6. Zveřejnění výherce a poukázání výhry výherci

Pro soutěž je určeno 50 000 Kč, které obdrží výherce, který splnil pravidla této soutěže.

Výherce bude zveřejněn nejpozději 20 dní od ukončení daného herního cyklu na www.rf-hobby.cz.

Výhra bude výherci poukázána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce, a to na číslo účtu, které výherce poskytne zástupci provozovatele soutěže.

Obecná ustanovení:

1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je RF Hobby s. r. o., Bohdalecká 6/1420, Praha 10, 101 00; tel.: 420 281 090 611, e-mail: sms@rf-hobby.cz

2. Technický servis zajišťuje ATIMARO Trading Company, s. r. o.

3. Poskytovatelem SMS služeb je Airtoy a. s., reklamace@airtoy.cz, infolinka: 602 777 555, www.platmobilem.cz.

4. Cena SMS je 9 Kč včetně DPH.

5. Účastníkem soutěže je považovaná osoba užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána SMS. Svojí účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, ze kterého odesílá SMS.

6. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RF Hobby s. r. o. a spolupracujících společností.
V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká i v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi
k získání výhry.

7. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou. Kompletní znění pravidel je uloženo
u provozovatele soutěže a zveřejněno na www. rf-hobby.cz.

8. Společnost RF Hobby s. r. o. si jako provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla, nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.

9. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže provozovatelem, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů.

10. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit
s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít
v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

12. Bude-li soutěžící pořadatelem vyzván, je povinen za podmínek stanovených pořadatelem umožnit pořízení obrazového záznamu (fotografie) vlastní osoby ze strany pořadatele či pořadatelem pověřené třetí osoby; v případě, že k tomu bude soutěžící pořadatelem či jím pověřenou třetí osobou v souvislosti s pořizováním svého obrazového záznamu (fotografie) vyzván, je rovněž povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu.

13. V případě neposkytnutí souhlasu dle tohoto ustanovení, případně neuposlechnutí jakékoliv výzvy pořadatele dle předchozí věty ztrácí soutěžící na výhru nárok a bude nahrazen novým výhercem.

14. Tím se míní, že soutěžící neuposlechl výzvu pořadatele ve smyslu tohoto ustanovení
i v případě, kdy se pořadateli nepodaří soutěžícího ani do 5 hodin od obdržení první SMS s informací o výhře kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, se kterými se soutěžící zapojil do soutěže, popř. pokud v téže lhůtě soutěžící nezašle pořadateli na jeho výzvu informace o adrese pro zaslání výhry. Za neuposlechnutí výzvy pořadatele bude považován i každý další případ, kdy soutěžící jiným způsobem neposkytuje přiměřenou nezbytnou součinnost pro realizaci práv pořadatele dle tohoto ustanovení.

15. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená
v těchto pravidlech.

16. Provozovatel neodpovídá za nedoručení soutěžních SMS zpráv či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním SMS zprávy.

17. Soutěžní SMS lze posílat pouze ze standardních telefonních čísel, u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy z internetových SMS brán nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučené.

18. Při obdržených SMS zprávách bude automaticky vytvořený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí, obsah došlé SMS. Tyto získané informace jsou směrodatné pro určení výherců a vyřešení reklamací.

19. Výhry budou doručovány pouze na území ČR.

20. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele.

21. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti
s používáním výher.

22. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vymáhat právní cestou.

23. Od veškerých peněžitých výher převyšující částku ve výši 10 000 Kč bude odečtena srážková daň ve výši 15% a výherce má nárok na vyplacení peněžité výhry po odečtení těchto 15%

24. RF Hobby si plně vyhrazuje právo uspořádat soutěž dle svého uvážení s jiným množstvím titulů, než je uvedeno výše a soutěž ze závažných důvodů zrušit bez náhrady.