Datum zahájení soutěže – zasílání tajenek: č. 25/18, vychází 21/06/2018 od 08:00:00 hod.

Datum ukončení soutěže – zasílání tajenek: č. 34/18 vychází 23/08/2018 do 29/08/2018, do 23:59:59 hod

Soutěží se o:  50 000 Kč

 

Pravidla soutěže:

 1. Podmínkou účasti v soutěži je vyluštění a odeslání správné tajenky formou SMS na uvedené telefonní číslo ve tvaru určeném v těchto soutěžních pravidlech, a to ze všech deseti po sobě jdoucích číslech časopisu MOJE CHVILKA POHODY.

SMS se posílají na č. 900 10 09. Cena 1 SMS je 9 Kč vč. DPH. V každé SMS zprávě je možné zaslat vždy maximálně jednu odpověď pro dané soutěžní kolo.

Pouze provozovatel soutěže je oprávněn závazně určit správné znění tajenky v soutěžní křížovce.

 1. Doba trvání soutěže

První herní kolo začíná v časopisu MOJE CHVILKA POHODY č. vydání 25/2018. (vychází 21. 06. 2018).

Desáté herní kolo časopisu MOJE CHVILKA POHODY končí posledním prodejním dnem č. vydání 34/2018. (vychází 23. 08. 2018, přičemž        poslední prodejní den je 29. 08. 2018).

 1. Tvar soutěžní SMS

Pro č. 25/2018

POHmezera25mezeraTAJENKA

Pro č. 26/2018

POHmezera26mezeraTAJENKA

Pro č. 27/2018

POHmezera27mezeraTAJENKA

Pro č. 28/2018

POHmezera28mezeraTAJENKA

Pro č. 29/2018

POHmezera29mezeraTAJENKA

Pro č. 30/2018

POHmezera30mezeraTAJENKA

Pro č. 31/2018

POHmezera31mezeraTAJENKA

Pro č. 32/2018

POHmezera32mezeraTAJENKA

Pro č. 33/2018

POHmezera33mezeraTAJENKA

Pro č. 34/2018

POHmezera34mezeraTAJENKA

V soutěžní SMS se nepoužívají háčky a čárky. Víceslovná tajenka se píše bez mezer.

 1. Způsob zasílání SMS

Účastníci soutěže musí zaslat platnou a správnou odpověď prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra dle bodů 1. – 3. pravidel soutěže. Termín, tvar SMS a telefonní číslo, na které je možné SMS  zasílat jsou uvedené také v každém herním kole /čísle vydání časopisu MOJE CHVILKA POHODY.

SMS je možné zasílat od 8:00:00 hodin prvního prodejního dne do 23:59:59 hodin posledního prodejního dne každého hracího kola. Za hrací kolo se považuje vždy jedno číslo vydání časopisu MOJE CHVILKA POHODY. Celkem se hraje v deseti hracích kolech / číslech vydání.

Účastníci soutěže, kteří zaslali platné a správné odpovědí prostřednictvím SMS zprávy/zpráv doručených do SMS centra, a to z jednoho telefonního čísla a po celý desetikolový herní cyklus postupují do finále.

V případě, že účastník soutěže nesplní některou z výše uvedených podmínek, bude jeho odpověď považována za neplatnou.

V desátém kole soutěže je možné zasílat pouze 3 soutěžní SMS z jednoho telefonního čísla. Pokud soutěžící zašle více než 3 SMS s odpovědí, budou tyto vždy považovány za neplatné.

Z jednoho telefonního čísla může  zasílat soutěžní SMS zprávu/zprávy pouze jeden účastník soutěže.

 1. Způsob určení výherní SMS

Výherní SMS bude stanovena prostřednictvím generátoru náhodných čísel / pořadí, jež technicky zajišťuje ATIMARO Trading Company, s. r. o

Výherce je platný pouze jeden z jednoho telefonního čísla, prostřednictvím kterého byla doručena SMS zpráva se správnou odpovědí do SMS centra.

 1. Zveřejnění výherce a poukázání výhry výherci

Pro soutěž je určeno 50 000 Kč, které obdrží výherce, který splnil pravidla této soutěže.

Výherce bude zveřejněn nejpozději 20 dní od ukončení daného herního cyklu na www.rf-hobby.cz.

Výhra bude výherci poukázána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce, a to na číslo účtu, které výherce poskytne zástupci provozovatele soutěže.

OBECNÁ USTANOVENÍ:

 1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je RF Hobby s. r. o., Bohdalecká 6/1420, Praha 10, 101 00; tel.: 420 281 090 611, e-mail: SMS@rf-hobby.cz
 2. Poskytovatelem SMS služeb je Airtoy a. s., reklamace@airtoy.cz, infolinka: 602 777 555.
 3. Technický servis zajišťuje ATIMARO Trading Company, s. r. o.
 4. Cena SMS je 9 Kč včetně DPH.
 5. Účastníkem soutěže je považovaná osoba užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána SMS. Svojí účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, ze kterého odesílá SMS.
 6. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RF Hobby s. r. o. a spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká i v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 7. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou. Kompletní znění pravidel je uloženo u provozovatele soutěže a zveřejněno na www. rf-hobby.cz.
 8. Společnost RF Hobby s. r. o. si jako provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla, nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 1. Správce osobních údajů: RF HOBBY s.r.o., se sídlem Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, IČO: 261 55 672 (dále jen „RF Hobby“). RF Hobby může zpracováním osobních údajů pověřit zpracovatele, zejm. poskytovatele vzdáleného datového úložiště, distributora médií/periodik a/nebo poskytovatele softwarových aplikací soutěží.Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, na přenositelnost osobních údajů v případě automatizovaného zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na odvolání souhlasu se zpracováním, jsou-li údaje zpracovávány na základě souhlasu. Tato práva lze u RF Hobby uplatnit prostřednictvím poštovní zásilky či e-mailem na adrese sekretariat@rf-hobby.cz. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 2. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.
 3. Bude-li soutěžící pořadatelem vyzván, je povinen za podmínek stanovených pořadatelem umožnit pořízení obrazového záznamu (fotografie) vlastní osoby ze strany pořadatele či pořadatelem pověřené třetí osoby; v případě, že k tomu bude soutěžící pořadatelem či jím pověřenou třetí osobou v souvislosti s pořizováním svého obrazového záznamu (fotografie) vyzván, je rovněž povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu.
 4. V případě neposkytnutí souhlasu dle tohoto ustanovení, případně neuposlechnutí jakékoliv výzvy pořadatele dle předchozí věty zaniká nárok soutěžícího na výhru a prostřednictvím generátoru náhodných čísel bude určen náhradní výherce.
 5. Tím se míní, že soutěžící neuposlechl výzvu pořadatele ve smyslu tohoto ustanovení i v případě, kdy se pořadateli nepodaří soutěžícího ani do 5 dnů od obdržení první SMS s informací o výhře kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, se kterými se soutěžící zapojil do soutěže, popř. pokud v téže lhůtě soutěžící nezašle pořadateli na jeho výzvu informace o adrese pro zaslání výhry. Za neuposlechnutí výzvy pořadatele bude považován i každý další případ, kdy soutěžící jiným způsobem neposkytuje přiměřenou nezbytnou součinnost pro realizaci práv pořadatele dle tohoto ustanovení.
 6. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.
 7. Provozovatel neodpovídá za nedoručení soutěžních SMS zpráv či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním SMS zprávy.
 8. Soutěžní SMS lze posílat pouze ze standardních telefonních čísel, u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy z internetových  SMS brán nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučené.
 9. Při obdržených SMS zprávách bude automaticky vytvořený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí, obsah došlé SMS. Tyto získané informace jsou směrodatné pro určení výherců a vyřešení reklamací.
 10. Výhry budou doručovány pouze na území ČR.
 11. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele.
 12. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s používáním výher.
 13. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vymáhat právní cestou.

RF Hobby si plně vyhrazuje právo uspořádat soutěž dle svého uvážení s jiným množstvím titulů, než je uvedeno výše.