Datum zahájení soutěže:   17/07/2020  od 09:00:00 hod

Datum ukončení soutěže:  23/07/2020 do 23:59:59 hod

Soutěží se o 2 x 10 ks kávovarů Tchibo Cafissimo Easy

1.         Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je odeslání odpovědi formou SMS na uvedené telefonní číslo ve tvaru určeném v bodu 4 těchto soutěžních pravidel. SMS se posílají na telefonní číslo 900 10 09. Cena 1 SMS je 9 Kč vč. DPH. V každé SMS zprávě je možné zaslat vždy maximálně jednu odpověď pro dané soutěžní kolo. Pouze provozovatel soutěže je oprávněn závazně určit správné znění odpovědi na soutěžní otázku.

2.        Doba trvání soutěže

2.1      Hrací období

Jedná se o celkovou dobu, po kterou je možné vyhlásit konkrétní den, ve kterém se bude soutěžit.

Hrací období je stanoveno od 09:00:00 17. 7. 2020 do 23:59:59 24. 7. 2020 včetně.

2.2     Soutěžní den

Jedná se o den (24 hodin), ve kterém provozovatel zveřejní soutěžní otázku a termín, po kterou bude možné zasílat na tuto otázku odpověď. Soutěžních 24 hodin trvá vždy od 10:00:00 prvního dne do 08:00:00 hod. druhého dne. „Po uplynutí této doby nebude SMS akceptována, a to ani v případě, že bude obsahovat správnou odpověď.

3.      Pravidla soutěže

3.1     Způsob vyhlášení soutěže

Termíny a časy zveřejnění nebudou dopředu známy ani nebudou jakkoliv avizovány. Soutěžící se dozví, že daný den je soutěžní v časovém rozmezí mezi 8:30:00 a 9:00:00, a to na místech uvedených níže v bodech 3.2 – 3.4.

V hracím období bude na všech facebookových profilech, které spadají pod vydavatelství RF Hobby, s.r.o. a na webové stránce vydavatelství RF Hobby uveřejněná fotografie „Nejrychlejší tramvaje“, konkrétní datum soutěžního dne a zároveň i soutěžní otázka, která se bude vázat k tomuto vyhlášenému soutěžnímu dni a soutěžní kód, pod kterým bude nutné odeslat odpověď na soutěžní otázku.

Na facebooku bude oznámení uveřejněno formou příspěvku na jednotlivých profilech.

Za celé hrací období tak bude oznámení o soutěžním dnu a soutěžní otázce zveřejněno celkem 2x, to znamená, že soutěžní dny budou celkem dva.

3.2    Seznam soutěžních profilů na facebooku

3.3      Seznam soutěžních profilů na Instagramu

 3.4      Seznam soutěžních www stránek spadajících pod RF Hobb, s.r.o.

 

4.     Způsob zaslání odpovědi na soutěžní otázku

4.1    Tvar soutěžní SMS

Účastníci soutěže zašlou odpověď na soutěžní otázku na tel. číslo 900 10 09 v podobě  SMS, a to ve formátu:

1. soutěžní den: TRAMmezera01mezera ODPOVĚĎ

vzor:   TRAM 01 EPOCHAJEDE

2. soutěžní den: TRAMmezera02mezera ODPOVĚĎ

vzor:   TRAM 02 EPOCHAJEDE

V soutěžní SMS se nepoužívají háčky a čárky. Víceslovná tajenka se píše bez mezer.

Podmínkou zahrnutí účastníka do finále soutěže je odeslání platné a správné odpovědi prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra dle kompletního znění bodů 1. – 4. Těchto pravidel soutěže. V případě, že účastník soutěže nesplní některou z výše uvedených podmínek, bude jeho odpověď považována za neplatnou.

5.     Určení výherců

Z doručených SMS odměníme 2×10 správných odpovědí kávovarem Tchibo Cafissimo easy v hodnotě 1 599 Kč. To znamená, že v každém soutěžním dnu vyhrává 10 SMS se správnou odpovědí.

6.     Způsob určení výherní SMS

Výherní SMS bude stanovena prostřednictvím generátoru náhodných čísel / pořadí, jež technicky zajišťuje ATIMARO Trading Company, s. r. o Výherce je platný pouze jeden z jednoho telefonního čísla, prostřednictvím kterého byla doručena SMS zpráva se správnou odpovědí do SMS centra.

7.     Oznámení o výhře a předání, či zaslání výhry

Výherci budou informováni do 3 dnů od ukončení soutěže prostřednictvím SMS nebo e-mailové adresy a současně budou požádáni o zaslání jména, příjmení a adresy, na kterou mu bude možné výhru poukázat.

Pokud výherce nebude na tuto výzvu reagovat do 5 pracovních dnů, jeho nárok na výhru bez náhrady zaniká. Tento výherce bude nahrazen dalším soutěžícím v pořadí po původně určeném výherci, a to za podmínky, že splnil všechna ustanovení bodu 1. – 4. pravidel soutěže. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců. Výhru pořadatel, provozovatel a organizátor soutěže poukáže na adresu, kterou mu výherce poskytne.

 

8.     Zveřejnění výherce

Účastí v soutěži, zasláním soutěžní SMS nebo jiné formy odpovědi na soutěžní otázku či úkol, uděluje soutěžící společnosti RF Hobby souhlas se zpracováním jeho telefonního čísla, mailové adresy, či fcb profilu pro účely realizace soutěže, tj. vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení.

V případě výhry v soutěži uděluje odesláním SMS obsahující jméno, příjmení a plnou adresu bydliště výherce společnosti RF Hobby souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely předání výhry a souhlas ke zveřejnění osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a obec (z adresy bydliště) na webových stránkách RF Hobby a na profilech, kde byla soutěž vyhlášena, a to výhradně v souvislosti s výhrou v soutěži. Osobní údaje budou uloženy po dobu 3 let od ukončení soutěže.

 

9.      Obecná ustanovení:

 1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je RF Hobby s. r. o., Bohdalecká 6/1420, Praha 10, 101 00; tel.: 420 281 090 611, e-mail: SMS@rf-hobby.cz
 2. Účastnit soutěže se může pouze osoba starší osmnácti let, nebo mladší osoba se souhlasem zákonných zástupců.
 3. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RF Hobby s. r. o. a spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká i v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 4. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou. Kompletní znění pravidel je uloženo u provozovatele soutěže a zveřejněno na www. rf-hobby.cz.
 5. Společnost RF Hobby s. r. o. si jako provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla, nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.
 6. Účastí v soutěži poskytuje soutěžící souhlas se zveřejněním fotografií čí příspěvků vztahujících se k soutěži, jména, příjmení a města z plné adresy.

 

10.    INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 1. Správce osobních údajů: RF HOBBY s.r.o., se sídlem Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, IČO: 261 55 672 (dále jen „RF Hobby“). RF Hobby může zpracováním osobních údajů pověřit zpracovatele, zejm. poskytovatele vzdáleného datového úložiště, distributora médií/periodik a/nebo poskytovatele softwarových aplikací soutěží. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, na přenositelnost osobních údajů v případě automatizovaného zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na odvolání souhlasu se zpracováním, jsou-li údaje zpracovávány na základě souhlasu. Tato práva lze u RF Hobby uplatnit prostřednictvím poštovní zásilky či e-mailem na adrese sekretariat@rf-hobby.cz. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 2. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.
 3. Bude-li soutěžící pořadatelem vyzván, je povinen za podmínek stanovených pořadatelem umožnit pořízení obrazového záznamu (fotografie) vlastní osoby ze strany pořadatele či pořadatelem pověřené třetí osoby; v případě, že k tomu bude soutěžící pořadatelem či jím pověřenou třetí osobou v souvislosti s pořizováním svého obrazového záznamu (fotografie) vyzván, je rovněž povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu.
 4. V případě neposkytnutí souhlasu dle tohoto ustanovení, případně neuposlechnutí jakékoliv výzvy pořadatele dle předchozí věty zaniká nárok soutěžícího.
 5. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.
 6. Výhry budou doručovány pouze na území ČR.
 7. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele.
 8. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s používáním výher.
 9. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vymáhat právní cestou.
 10. RF Hobby si plně vyhrazuje právo uspořádat soutěž dle svého uvážení s jiným množstvím titulů, než je uvedeno výše.