Název soutěže: VELKÁ MÁJOVÁ NADÍLKA

Datum zahájení soutěže: 19/04/16
Datum ukončení soutěže: 24/05/16

Soutěží se o tyto výhry:
1x hotovost 4000 Kč
1x hotovost 2000 Kč
1x digitální kamera Rollei (v hodnotě 5100 Kč)
1x autochladnička (v hodnotě 4500 Kč)
1x odšťavňovač Tefal Juice (v hodnotě 4100 Kč)
1x masážní pás Osim (v hodnotě 4200 Kč)
1x stolní mixér Tefal (v hodnotě 3200 Kč)
1x mobilní telefon Rollei (v hodnotě 3500 Kč)
1x Nespresso Délonghi (v hodnotě 3100 Kč)
1x televize Hyundai (v hodnotě 3200 Kč)
1x náramkové hodinky Cromos (v hodnotě 3100 Kč)

Pravidla soutěže VELKÁ MÁJOVÁ NADÍLKA:

  1. Podmínkou účasti v soutěži je vyluštění a odeslání tajenky formou SMS na uvedené telefonní číslo ve tvaru určeném v těchto soutěžních pravidlech.
  2. Tajenku křížovky posílejte pomocí SMS vždy v termínu, tvaru a na číslo uvedené v každém jednotlivém titulu. Počet výher pro danou tajenku je vždy zveřejněn v příslušném tištěném titulu. Z jednoho telefonního čísla může být během jednoho soutěžního dne zasláno maximálně 20 SMS, které budou zařazeny do soutěže. Pokud soutěžící zašle v průběhu jednoho soutěžní dne více než 20 SMS z jednoho telefonního čísla, bude 21. SMS a každá následující ze soutěže vyřazeny. O této skutečnosti bude soutěžící vyrozuměn informační SMS. Vyhrává vždy každá 100. SMS zaslaná ve správném tvaru a se správnou tajenkou křížovky v pořadí všech SMS se správnou tajenkou až do vyčerpání výher.
  3. V případě, že do soutěže přijmeme méně SMS se správnou tajenkou křížovky, než je počet SMS potřebných k určení všech výherních pořadí, vyhrávají soutěžící, jejichž SMS obsahuje správnou tajenku křížovky, kteří zároveň dosáhli výherních pořadí výše uvedených. Zbývající výhry, u kterých není s ohledem na počet SMS se správnou tajenkou křížovky možné určit výherní pořadí, vyhrávají soutěžící, jejichž SMS obsahuje správnou tajenku křížovky a jejichž SMS byly doručeny jako poslední v sestupné řadě, mimo těch soutěžících, kteří již dosáhli výherního pořadí.
  4. Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději 30 dní od ukončení období pro zasílání tajenky pro příslušnou křížovku na www.rf-hobby.cz. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na adresu uvedenou výhercem ve výherní SMS.
  5. SMS se posílají na č. 900 10 09. Cena 1 SMS je 9 Kč vč. DPH. V každé SMS zprávě je možné zaslat vždy maximálně jednu odpověď, jeden kód a jeden výběr ceny dle zaslaného tvaru SMS.
  6. Pouze provozovatel soutěže je oprávněn závazně určit správné znění tajenky v soutěžní křížovce.

Obecná ustanovení:
1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je RF Hobby s. r. o., Bohdalecká 6/1420, Praha 10, 101 00; tel.: 420 281 090 611, e-mail: sms@rf-hobby.cz
2. Technický servis zajišťuje ATIMARO Trading Company, s. r. o.
3. Poskytovatelem SMS služeb je Airtoy a. s., reklamace@airtoy.cz, infolinka: 602 777 555, www.platmobilem.cz.
4. Cena SMS je 9 Kč včetně DPH.
5. Účastníkem soutěže je považovaná osoba užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána SMS. Svojí účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, ze kterého odesílá SMS.
6. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RF Hobby s. r. o. a spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká i v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
7. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou. Kompletní znění pravidel je uloženo u provozovatele soutěže a zveřejněno na www. rf-hobby.cz.
8. Společnost RF Hobby s. r. o. si jako provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.
9. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže provozovatelem, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů.
10. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
11. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
12. Bude-li soutěžící pořadatelem vyzván, je povinen za podmínek stanovených pořadatelem umožnit pořízení obrazového záznamu (fotografie) vlastní osoby ze strany pořadatele či pořadatelem pověřené třetí osoby; v případě, že k tomu bude soutěžící pořadatelem či jím pověřenou třetí osobou v souvislosti s pořizováním svého obrazového záznamu (fotografie) vyzván, je rovněž povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu.
13. V případě neposkytnutí souhlasu dle tohoto ustanovení, případně neuposlechnutí jakékoliv výzvy pořadatele dle předchozí věty ztrácí soutěžící na výhru nárok a bude nahrazen novým výhercem.
14. Tím se míní, že soutěžící neuposlechl výzvu pořadatele ve smyslu tohoto ustanovení i v případě, kdy se pořadateli nepodaří soutěžícího ani do 5 hodin od obdržení první SMS s informací o výhře kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, se kterými se soutěžící zapojil do soutěže, popř. pokud v téže lhůtě soutěžící nezašle pořadateli na jeho výzvu informace o adrese pro zaslání výhry. Za neuposlechnutí výzvy pořadatele bude považován i každý další případ, kdy soutěžící jiným způsobem neposkytuje přiměřenou nezbytnou součinnost pro realizaci práv pořadatele dle tohoto ustanovení.
15. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.
16. Provozovatel neodpovídá za nedoručení soutěžních SMS zpráv či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním SMS zprávy.
17. Soutěžní SMS lze posílat pouze ze standardních telefonních čísel, u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy z internetových SMS brán nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučené.
18. Při obdržených SMS zprávách bude automaticky vytvořený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí, obsah došlé SMS. Tyto získané informace jsou směrodatné pro určení výherců a vyřešení reklamací.
19. Výhry budou doručovány pro účastníky v ČR pouze na území.
20. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele.
21. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s používáním výher.
22. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vymáhat právní cestou.

Souhrnný seznam titulů, v nichž probíhá soutěž VELKÁ MÁJOVÁ NADÍLKA:

Moje šťastná hvězda č. 18/16
Moje šťastná hvězda č. 20/16
Můj kousek štěstí č. 18/16
Můj kousek štěstí č. 20/16
Křížovky Můj čas na kafíčko č. 05/16
Můj čas na kafíčko č. 17/16
Můj čas na kafíčko č. 19/16

RF Hobby si plně vyhrazuje právo uspořádat soutěž dle svého uvážení s jiným množstvím titulů, než je uvedeno výše.