Datum zahájení soutěže: 29/09/16 – 08:00:00 hod
Datum ukončení soutěže:
09/12/16 – 20:00:00 hod

Soutěží se celkem o 100 000 Kč

Pravidla soutěže:

 1. Podmínkou účasti v soutěži je vyluštění a odeslání správné tajenky formou SMS na uvedené telefonní číslo ve tvaru určeném v těchto soutěžních pravidlech, a to ze všech deseti po sobě jdoucích číslech časopisu MOJE CHVILKA POHODY.

Tvar soutěžní SMS je stanoven takto: CLOCmezeraFIFmezeraTAJENKAmezeraJMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraULICEmezeraČÍSLO POPISENÉmezeraMĚSTOmezeraPSČ (bez mezer). V soutěžní SMS se nepoužívají háčky a čárky. Víceslovná tajenka se píše bez mezer.

 1. Tajenku křížovky soutěžící posílá pomocí SMS vždy v termínu, tvaru a na číslo uvedené v každém jednotlivém titulu.
 2. První herní kolo začíná v časopisu MOJE CHVILKA POHODY č. vydání 39 (vychází 29.9.2016). Soutěž končí posledním herním kolem v časopisu MOJE CHVILKA POHODY č. vydání 48 (vychází 1.12.2016, přičemž poslední prodejní den je 7.12.2016). V jednotlivých deseti Herních kolech je možné SMS zasílat od 8:00:00 hodin prvního prodejního dne do 23:59:59 hodin posledního prodejního dne jednotlivých soutěžních čísel časopisu MOJE CHVILKA POHODY.
 3. Účastníci soutěže, kteří zaslali platné a správné odpovědí prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra, a to z jednoho telefonního čísla a po celý desetikolový herní cyklus,  obdrží po ukončení 10. herního kola 3 SMS, každou s jednou kontrolní otázkou. Tyto tři SMS budou účastníkům dle pravidel uvedených v bodu 5 zaslány dne 8. 12. 2016 do12:00:00 hodin.
 4. Účastníci soutěže musí odpovědět na všechny tři SMS prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra ze stejného telefonního čísla jako po předcházející desetikolový herní cyklus, a to dne 8. 12. 2016 od 12:01:00 do 20:00:00 hodin. V případě, že účastník soutěže nesplní některou z výše uvedených podmínek, bude jeho odpověď považována za neplatnou.

V soutěžní SMS se nepoužívají háčky a čárky. Víceslovná tajenka se píše bez mezer. Tvar soutěžní SMS pro odpověď na první tři kontrolní otázky je stanoven takto:

 • Kontrolní otázka č. 1: CLOCmezeraFAFmezera

Vzor správné odpovědi : CLOCmezeraFAFmezera102

 • Kontrolní otázka č. 2: CLOCmezeraFBFmezera

Vzor správné odpovědi : CLOCmezeraFBFmezeraKOLOTOC

 • Kontrolní otázka č. 3: CLOCmezeraFCFmezera

Vzor správné odpovědi: CLOCmezeraFCFmezeraREKA

 1. Účastníci soutěže, kteří zaslali platné a správné odpovědi na všechny tři kontrolní otázky, dle instrukcí uvedených v obdržené SMS zprávě prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra, obdrží následně SMS zprávu se čtvrtou, finální zlatou kontrolní otázkou. Ta bude účastníkům soutěže doručena dne 9. 12. 2016 od 10:00:00 do 12:00:00 hodin.

Účastníci soutěže musí zaslat platnou a správnou odpověď prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra dne 9. 12. 2016 od 12:01:00 do 20:00:00 hodin. V případě, že účastník soutěže nesplní některou z výše uvedených podmínek, bude jeho odpověď považována za neplatnou.

V soutěžní SMS se nepoužívají háčky a čárky. Víceslovná tajenka se píše bez mezer. Tvar soutěžní SMS pro odpověď na čtvrtou kontrolní otázku je stanoven takto:

 • Kontrolní otázka č. 4: CLOCmezeraFDFmezeraODPOVED.

Vzor správné odpovědi: CLOCmezeraFDFmezeraREKA

 1. Výhercem se stane ten účastník soutěže, kteří zašle prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra platnou a správnou odpověď nebo odpověď, která se bude nejvíce blížit správné odpovědi (v případě, že otázka bude obsahovat dotaz na počet, obsah, datum apod….) na čtvrtou, finální zlatou kontrolní otázku.

Výherce je platný pouze jeden z jednoho telefonního čísla, prostřednictvím kterého byla doručena SMS zpráva se správnou odpovědí. Pokud by došlo k určení více výherců z téhož telefonního čísla, jsou tito výherci neplatní a výherní pozice je postoupena další v pořadí za původně určenou.

 1. V případě více správných odpovědí došlých odpovědí prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra a splňujících podmínky dle bodu 6 a 7 jsou tyto považovány za výherní a celková výhra se dělí tímto počtem.
 2. Pro soutěž je určeno 100 000 Kč, které získá výherce, který splnil pravidla této soutěže, případně se bude dělit mezi výherce, kteří splnili pravidla této soutěže.
 3. Výherce bude zveřejněn nejpozději 30 dní od ukončení období pro zasílání tajenky pro příslušnou křížovku na www.rf-hobby.cz. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na adresu uvedenou výhercem ve výherní SMS.
 4. SMS se posílají na č. 900 10 09. Cena 1 SMS je 9 Kč vč. DPH. V každé SMS zprávě je možné zaslat vždy maximálně jednu odpověď pro dané soutěžní kolo.
 5. Pouze provozovatel soutěže je oprávněn závazně určit správné znění tajenky v soutěžní křížovce.

Obecná ustanovení:

 1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je RF Hobby s. r. o., Bohdalecká 6/1420, Praha 10, 101 00; tel.: 420 281 090 611, e-mail: sms@rf-hobby.cz
 2. Poskytovatelem SMS služeb je Airtoy a. s., reklamace@airtoy.cz, infolinka: 602 777 555, www.platmobilem.cz.
 3. Cena SMS je 9 Kč včetně DPH.
 4. Účastníkem soutěže je považovaná osoba užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána SMS. Svojí účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, ze kterého odesílá SMS.
 5. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RF Hobby s. r. o. a spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká i v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 6. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou. Kompletní znění pravidel je uloženo u provozovatele soutěže a zveřejněno na www. rf-hobby.cz.
 7. Společnost RF Hobby s. r. o. si jako provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla, nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.
 8. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže provozovatelem, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů.
 9. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 10. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 11. Bude-li soutěžící pořadatelem vyzván, je povinen za podmínek stanovených pořadatelem umožnit pořízení obrazového záznamu (fotografie) vlastní osoby ze strany pořadatele či pořadatelem pověřené třetí osoby; v případě, že k tomu bude soutěžící pořadatelem či jím pověřenou třetí osobou v souvislosti s pořizováním svého obrazového záznamu (fotografie) vyzván, je rovněž povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu.
 12. V případě neposkytnutí souhlasu dle tohoto ustanovení, případně neuposlechnutí jakékoliv výzvy pořadatele dle předchozí věty ztrácí soutěžící na výhru nárok a bude nahrazen novým výhercem.
 13. Tím se míní, že soutěžící neuposlechl výzvu pořadatele ve smyslu tohoto ustanovení i v případě, kdy se pořadateli nepodaří soutěžícího ani do 5 hodin od obdržení první SMS s informací o výhře kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, se kterými se soutěžící zapojil do soutěže, popř. pokud v téže lhůtě soutěžící nezašle pořadateli na jeho výzvu informace o adrese pro zaslání výhry. Za neuposlechnutí výzvy pořadatele bude považován i každý další případ, kdy soutěžící jiným způsobem neposkytuje přiměřenou nezbytnou součinnost pro realizaci práv pořadatele dle tohoto ustanovení.
 14. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.
 15. Provozovatel neodpovídá za nedoručení soutěžních SMS zpráv či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním SMS zprávy.
 16. Soutěžní SMS lze posílat pouze ze standardních telefonních čísel, u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy z internetových SMS brán nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučené.
 17. Při obdržených SMS zprávách bude automaticky vytvořený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí, obsah došlé SMS. Tyto získané informace jsou směrodatné pro určení výherců a vyřešení reklamací.
 18. Výhry budou doručovány pouze na území ČR.
 19. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele.
 20. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s používáním výher.
 21. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vymáhat právní cestou.

RF Hobby si plně vyhrazuje právo uspořádat soutěž dle svého uvážení s jiným množstvím titulů, než je uvedeno výše.