PRAVIDLA SOUTĚŽÍ V ČASOPISU JUNIOR KNIHOVNIČKA – ABY DĚTI NEZLOBILY č. 01/2019

Datum zahájení soutěže – zasílání odpovědí:   č. 01/2019, vychází 12/05/19  od 08:00:00 hod

Datum ukončení soutěže – zasílání odpovědí:  do 14/11/2019, do 23:59:59 hod

Soutěží se o:

1x Hra Horký brambor junior

1x Hra Zamotej se

1x Hra Mistr slova – na cesty

1x Hra navlékej, nečekej

1x Hra Horký brambor junior

 

Pravidla soutěže:

 1. Podmínky účasti

Zaslání správné odpovědi formou SMS na uvedené telefonní číslo ve tvaru určeném v těchto soutěžních pravidlech.

SMS se posílají na č. 900 10 09. Cena 1 SMS je 9 Kč vč. DPH. V každé SMS zprávě je možné zaslat vždy maximálně jednu odpověď pro dané soutěžní kolo.

S plným zněním soutěžních pravidel má soutěžící možnost seznámit se na www.rf-hobby.cz v sekci soutěže. V případě, že se soutěžící neseznámí s plným zněním pravidel soutěže, nenese pořadatel odpovědnost za případné vyloučení soutěžícího ze soutěže z důvodu nedodržení pravidel.

 

 1. Doba trvání soutěže

SMS je možné zasílat od 8:00:00 hodin prvního prodejního dne do 23:59:59 hodin posledního herního dne.

Soutěž začíná prvním prodejním dnem časopisu JUNIOR KNIHOVNIČKA – ABY DĚTI NEZLOBILY č. vydání 01/2019 (vychází 12. 05. 2019) a končí 14. 11. 2019

 1. Tvar soutěžní SMS

1x Hra Horký brambor junior
Pro č. 01/2019: JUSmezera01mezeraAmezeraTAJENKA

1x Hra Zamotej se
Pro č. 01/2019: JUSmezera01mezeraBmezeraTAJENKA

1x Hra Mistr slova – na cesty
Pro č. 01/2019: JUSmezera01mezeraCmezeraTAJENKA

1x Hra navlékej, nečekej
Pro č. 01/2019: JUSmezera01mezeraDmezeraTAJENKA

1x Hra Horký brambor junior
Pro č. 01/2019: JUSmezera01mezeraEmezeraTAJENKA

V soutěžní SMS se nepoužívají háčky a čárky. Víceslovná tajenka se píše bez mezer.

 

 1. Způsob zasílání SMS:

Účastníci soutěže musí zaslat platnou a správnou odpověď prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra dle bodů 2. – 3. pravidel soutěže. Termín, tvar SMS a telefonní číslo, na které je možné SMS  zasílat jsou uvedené také v herním čísle titulu 21. STOLETÍ JUNIOR

V případě, že účastník soutěže nesplní některou z výše uvedených podmínek, bude jeho odpověď považována za neplatnou.

Účastníci soutěže, kteří zaslali platnou a správnou odpověď prostřednictvím SMS zprávy doručené do SMS centra, a to z jednoho telefonního čísla postupují do finále. Z jednoho telefonního čísla je možné odeslat pouze 5 SMS. Každá další doručená SMS nad povolený počet bude ze soutěže vyloučena.

 1. Finále – určení výherní SMS

Ve finále budou určeny výherní SMS z těch účastníků soutěže, kteří zaslali prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra platnou a správnou odpověď dle bodů 1 – 4.

Pokud by došlo k určení více výherců z téhož telefonního čísla, jsou tito výherci neplatní a výherní pozice je postoupena další v pořadí za původně určenou.

1x Hra Horký brambor junior: Jako výherní bude stanovena ta SMS, která obsahovala správnou odpověď a která byla do SMS centra doručena na 3. místě.

1x Hra Zamotej se: Jako výherní bude stanovena ta SMS, která obsahovala správnou odpověď a která byla do SMS centra doručena na 21. místě.

1x Hra Mistr slova – na cesty: Jako výherní bude stanovena ta SMS, která obsahovala správnou odpověď a která byla do SMS centra doručena na 37. místě.

1x Hra navlékej, nečekej: Jako výherní bude stanovena ta SMS, která obsahovala správnou odpověď a která byla do SMS centra doručena na 53. místě.

1x Hra Horký brambor junior: Jako výherní bude stanovena ta SMS, která obsahovala správnou odpověď a která byla do SMS centra doručena na 60. místě.

Výherci budou informováni do 3 dnů od ukončení soutěže prostřednictvím SMS a současně budou v této SMS požádáni o zaslání jména, příjmení, adresy a čísla účtu, na který mu bude možné výhru poukázat. Pokud výherce nebude na tuto SMS reagovat do 5 pracovních dnů, jeho nárok na výhru bez náhrady zaniká. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce. Výhru pořadatel, provozovatel a organizátor soutěže odešle na adresu, kterou mu výherce poskytne.

 1. Zveřejnění výherce

Zasláním soutěžní SMS uděluje soutěžící společnosti RF Hobby souhlas se zpracováním telefonního čísla pro účely realizace soutěže, tj. vedení soutěže, její organice a vyhodnocení. V případě výhry v SMS soutěži, bude soutěžící – výherce kontaktován formou SMS nebo telefonicky se žádostí o udání jména, příjmení a adresy, kam bude možno zaslat výhru. Pokud na SMS či telefonáty nebude do pěti pracovních dnů odpovězeno a nebudou zaslány kontaktní údaje, nárok na výhru zaniká. V případě nároku na výhru dává soutěžící – výherce svolení k uveřejnění svého jména, příjmení a obce z adresy bydliště v seznamu výherců v časopise a na webu společnosti RF Hobby. Tyto informace bude společnost RF Hobby uchovávat po dobu 3 let a nebude je předávat a poskytovat třetím stranám a nebudou používány k marketingovým účelům. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na webu společnosti RF Hobby s.r.o.

Výherce bude zveřejněn na www.rf-hobby v sekci soutěže, a to do 7 dnů po obdržení údajů viz č. 5 a 6 pravidel soutěže.

Obecná ustanovení:

 1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je RF Hobby s. r. o., Bohdalecká 6/1420, Praha 10, 101 00; tel.: 420 281 090 611, e-mail: SMS@rf-hobby.cz
 2. Poskytovatelem SMS služeb je Airtoy a. s., reklamace@airtoy.cz, infolinka: 602 777 555.
 3. Technický servis zajišťuje ATIMARO Trading Company, s. r. o.
 4. Cena SMS je 9 Kč včetně DPH.
 5. Účastníkem soutěže je považovaná osoba užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána SMS. Svojí účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, ze kterého odesílá SMS.
 6. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RF Hobby s. r. o. a spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká i v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 7. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou. Kompletní znění pravidel je uloženo u provozovatele soutěže a zveřejněno na rf-hobby.cz.
 8. Společnost RF Hobby s. r. o. si jako provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla, nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 1. Správce osobních údajů: RF HOBBY s.r.o., se sídlem Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, IČO: 261 55 672 (dále jen „RF Hobby“). RF Hobby může zpracováním osobních údajů pověřit zpracovatele, zejm. poskytovatele vzdáleného datového úložiště, distributora médií/periodik a/nebo poskytovatele softwarových aplikací soutěží.Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, na přenositelnost osobních údajů v případě automatizovaného zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na odvolání souhlasu se zpracováním, jsou-li údaje zpracovávány na základě souhlasu. Tato práva lze u RF Hobby uplatnit prostřednictvím poštovní zásilky či e-mailem na adrese sekretariat@rf-hobby.cz. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 2. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.
 3. Bude-li soutěžící pořadatelem vyzván, je povinen za podmínek stanovených pořadatelem umožnit pořízení obrazového záznamu (fotografie) vlastní osoby ze strany pořadatele či pořadatelem pověřené třetí osoby; v případě, že k tomu bude soutěžící pořadatelem či jím pověřenou třetí osobou v souvislosti s pořizováním svého obrazového záznamu (fotografie) vyzván, je rovněž povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu.
 4. V případě neposkytnutí souhlasu dle tohoto ustanovení, případně neuposlechnutí jakékoliv výzvy pořadatele dle předchozí věty zaniká nárok soutěžícího na výhru a prostřednictvím generátoru náhodných čísel bude určen náhradní výherce.
 5. Tím se míní, že soutěžící neuposlechl výzvu pořadatele ve smyslu tohoto ustanovení i v případě, kdy se pořadateli nepodaří soutěžícího ani do 5 dnů od obdržení první SMS s informací o výhře kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, se kterými se soutěžící zapojil do soutěže, popř. pokud v téže lhůtě soutěžící nezašle pořadateli na jeho výzvu informace o adrese pro zaslání výhry. Za neuposlechnutí výzvy pořadatele bude považován i každý další případ, kdy soutěžící jiným způsobem neposkytuje přiměřenou nezbytnou součinnost pro realizaci práv pořadatele dle tohoto ustanovení.
 6. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.
 7. Provozovatel neodpovídá za nedoručení soutěžních SMS zpráv či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním SMS zprávy.
 8. Soutěžní SMS lze posílat pouze ze standardních telefonních čísel, u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy z internetových  SMS brán nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučené.
 9. Při obdržených SMS zprávách bude automaticky vytvořený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí, obsah došlé SMS. Tyto získané informace jsou směrodatné pro určení výherců a vyřešení reklamací.
 10. Výhry budou doručovány pouze na území ČR.
 11. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele.
 12. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s používáním výher.
 13. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vymáhat právní cestou.
 14. RF Hobby si plně vyhrazuje právo uspořádat soutěž dle svého uvážení s jiným množstvím titulů, než je uvedeno výše.