Datum zahájení soutěže – zasílání odpovědi:   v č. 04/2018, vychází 08/03/18  

od 08:00:00 hod

Datum ukončení soutěže – zasílání odpovědi:  do 31/03/18, do 23:59:59 hod

Soutěží se o:

3 x kniha z nakladatelství Smart Press Osm chutí Asie                 

3 x balíček s doplňky stravy Swiss Magnesium „1“ a Swiss Vegapure cardio   

3 x  balíček pro přirozeně bílé zuby

3 x balíček plný medvídků Haribo

4 x balíček od Dr.Oetkera

Pravidla soutěže:

1. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání správné odpovědi formou SMS na uvedené telefonní číslo ve tvaru určeném v těchto soutěžních pravidlech.

SMS se posílají na č. 900 10 09. Cena 1 SMS je 9 Kč vč. DPH. V každé SMS zprávě je možné zaslat vždy maximálně jednu odpověď pro dané soutěžní kolo.

Pouze provozovatel soutěže je oprávněn závazně určit správné znění tajenky v soutěžní křížovce.

2. Doba trvání soutěže

Soutěž začíná prvním prodejním dnem časopisu PANÍ DOMU č. vydání 04/2018 (vychází 8. 3. 2018) a končí 31. 3. 2018.

SMS je možné zasílat od 8:00:00 hodin prvního prodejního dne do 23:59:59 hodin posledního herního dne.

3. Tvar soutěžní SMS pro č. 04/2018 

kniha z nakladatelství Smart Press Osm chutí Asie

PDMmezera01mezeraAmezeraODPOVEDmezeraJMÉNOmezera PŘÍJMENÍmezeraULICEmezeraČÍSLOPOPISENÉmezeraMĚSTO mezeraPSČ (bez mezer).

 

balíček s doplňky stravy Swiss Magnesium „1“ a Swiss Vegapure cardio 

PDMmezera01mezeraBmezeraODPOVEDmezeraJMÉNOmezera PŘÍJMENÍmezeraULICEmezeraČÍSLOPOPISENÉmezeraMĚSTO mezeraPSČ (bez mezer).

 

balíček pro přirozeně bílé zuby

PDMmezera01mezeraCmezeraODPOVEDmezeraJMÉNOmezera PŘÍJMENÍmezeraULICEmezeraČÍSLOPOPISENÉmezeraMĚSTO mezeraPSČ (bez mezer).

 

balíček plný medvídků Haribo

PDMmezera01mezeraDmezeraODPOVEDmezeraJMÉNOmezera PŘÍJMENÍmezeraULICEmezeraČÍSLOPOPISENÉmezeraMĚSTO mezeraPSČ (bez mezer).

 

balíček od Dr.Oetkera

PDMmezera01mezeraEmezeraODPOVEDmezeraJMÉNOmezera PŘÍJMENÍmezeraULICEmezeraČÍSLOPOPISENÉmezeraMĚSTO mezeraPSČ (bez mezer).

 

V soutěžní SMS se nepoužívají háčky a čárky. Víceslovná tajenka se píše bez mezer.

4. Způsob zasílání SMS

Účastníci soutěže musí zaslat platnou a správnou odpověď prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra dle bodů 2. – 3. pravidel soutěže. Termín, tvar SMS a telefonní číslo, na které je možné SMS  zasílat jsou uvedené také v herním čísle titulu PANÍ DOMU.

V případě, že účastník soutěže nesplní některou z výše uvedených podmínek, bude jeho odpověď považována za neplatnou.

Účastníci soutěže, kteří zaslali platnou a správnou odpověď prostřednictvím SMS zprávy doručené do SMS centra, a to z jednoho telefonního čísla postupují do finále. Z jednoho telefonního čísla je možné odeslat pouze 5 SMS. Každá další doručená SMS nad povolený počet bude ze soutěže vyloučena.

5. Finále – určení výherní SMS

Ve finále budou určeny výherní SMS z těch účastníků soutěže, kteří zaslali prostřednictvím SMS zpráv doručených do SMS centra platnou a správnou odpověď dle bodů 1 – 4.

6. Způsob určení výherní SMS:

Kniha z nakladatelství Smart Press Osm chutí Asie:

Jako výherní budou stanoveny ty SMS, které obsahovaly správnou odpověď a které byly do SMS centra doručeny na 18., 31. a 40. místě.

 

Balíček s doplňky stravy Swiss Magnesium „1“ a Swiss Vegapure cardio:

Jako výherní budou stanoveny ty SMS, které obsahovaly správnou odpověď a které byly do SMS centra doručeny na 1., 47. a 79. místě.

 

Balíček pro přirozeně bílé zuby:

Jako výherní budou stanoveny ty SMS, které obsahovaly správnou odpověď a které byly do SMS centra doručeny na 9., 23. a 66 . místě.

 

Balíček plný medvídků Haribo:

Jako výherní budou stanoveny ty SMS, které obsahovaly správnou odpověď a které byly do SMS centra doručeny na 5., 55. a 57. místě.

 

Balíček od Dr.Oetkera:

Jako výherní budou stanoveny ty SMS, které obsahovaly správnou odpověď a které byly do SMS centra doručeny na 12., 33., 34. a 49. místě.

8. Zaslání výhry

Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v časopise PANÍ DOMU č. 05/2018.

Výhru pořadatel, provozovatel a organizátor soutěže odešle na adresu, která je uvedena ve výherní sms.

Obecná ustanovení:

 1. Pořadatelem, provozovatelem a organizátorem soutěže je RF Hobby s. r. o., Bohdalecká 6/1420, Praha 10, 101 00; tel.: 420 281 090 611, e-mail: sms@rf-hobby.cz
 2. Poskytovatelem SMS služeb je Airtoy a. s., reklamace@airtoy.cz, infolinka: 602 777 555, cz.
 3. Technický servis zajišťuje ATIMARO Trading Company, s. r. o.
 4. Cena SMS je 9 Kč včetně DPH.
 5. Účastníkem soutěže je považovaná osoba užívající a držící mobilní telefon se SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána SMS. Svojí účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla, ze kterého odesílá SMS.
 6. Zúčastnit se soutěže mohou pouze osoby s trvalým pobytem v ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti RF Hobby s. r. o. a spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká i v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 7. Výhry nejsou vymahatelné soudní cestou. Kompletní znění pravidel je uloženo u provozovatele soutěže a zveřejněno na www. rf-hobby.cz.
 8. Společnost RF Hobby s. r. o. si jako provozovatel vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla, nebo ze závažných důvodů zrušit celou soutěž.
 9. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže provozovatelem, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou, resp. do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů.
 10. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 11. Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 12. Bude-li soutěžící pořadatelem vyzván, je povinen za podmínek stanovených pořadatelem umožnit pořízení obrazového záznamu (fotografie) vlastní osoby ze strany pořadatele či pořadatelem pověřené třetí osoby; v případě, že k tomu bude soutěžící pořadatelem či jím pověřenou třetí osobou v souvislosti s pořizováním svého obrazového záznamu (fotografie) vyzván, je rovněž povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu.
 13. V případě neposkytnutí souhlasu dle tohoto ustanovení, případně neuposlechnutí jakékoliv výzvy pořadatele dle předchozí věty ztrácí soutěžící na výhru nárok a bude nahrazen novým výhercem.
 14. Tím se míní, že soutěžící neuposlechl výzvu pořadatele ve smyslu tohoto ustanovení i v případě, kdy se pořadateli nepodaří soutěžícího ani do 5 hodin od obdržení první SMS s informací o výhře kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, se kterými se soutěžící zapojil do soutěže, popř. pokud v téže lhůtě soutěžící nezašle pořadateli na jeho výzvu informace o adrese pro zaslání výhry. Za neuposlechnutí výzvy pořadatele bude považován i každý další případ, kdy soutěžící jiným způsobem neposkytuje přiměřenou nezbytnou součinnost pro realizaci práv pořadatele dle tohoto ustanovení.
 15. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.
 16. Provozovatel neodpovídá za nedoručení soutěžních SMS zpráv či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním SMS zprávy.
 17. Soutěžní SMS lze posílat pouze ze standardních telefonních čísel, u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy z internetových SMS brán nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučené.
 18. Při obdržených SMS zprávách bude automaticky vytvořený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí, obsah došlé SMS. Tyto získané informace jsou směrodatné pro určení výherců a vyřešení reklamací.
 19. Výhry budou doručovány pouze na území ČR.
 20. Výhry, které nebude možné výhercům doručit, anebo je výherci nepřevezmou dle pokynů provozovatele, propadají bez náhrady ve prospěch provozovatele.
 21. Provozovatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé v souvislosti s používáním výher.
 22. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vymáhat právní cestou.

RF Hobby si plně vyhrazuje právo uspořádat soutěž dle svého uvážení s jiným množstvím titulů, než je uvedeno výše.