Žalářník s rachotem odemyká mříže vězeňské cely a vstupuje dovnitř. Na skromné pryčně zde leží vetchý stařec s dlouhými bílými vousy. „Byl jste odsouzen k smrti vypitím bolehlavu!“ oznamuje mu dozorce. Stařec jen kývne a začne se v poklidu chystat na popravu. Jeho přítomná manželka se dá do pláče a vykřikne: „Umíráš neprávem!“ Filozof se na ni otočí a s úsměvem odvětí: „Ty bys snad chtěla, abych umíral právem?“

Poté, co se starý myslitel umyje a rozloučí s příbuznými, uchopí do rukou připravený jed a bez protestů si jej nalije do hrdla. Následně vysloví přání, aby všechny ženy opustily místnost. Když mu začnou těžknout nohy, jeho přátelé se dají do usedavého pláče. „Cožpak se takto chovají muži? Ženy jsem poslal pryč, aby k takovým scénám nedošlo!“ napomene je stařec a ulehne k věčnému spánku. Takto podle tradiční interpretace skonal Sókratés (469–399 př. n. l.), jeden z největších…